La nova Llei de Contractes del Sector Públic

El passat 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017. Els objectius que persegueix són dos, aconseguir una major transparència a la contractació pública i aconseguir una millor relació qualitat-preu. Una de les conseqüències d’aquests objectius és fer un pas més cap a l’obligatorietat de l’ús de la factura electrònica entre empreses privades. Aquí t’expliquem com t’afecta i tot el que necessites saber.

L’objectiu de fomentar la facturació electrònica és reduir el frau i fer transparent totes les transaccions que es duen a terme amb l’administració, a més d’agilitzar el procés garantint la seva seguretat. Però no és l’únic dels punts importants a tenir en compte. La nova llei de contractes del sector públic (LCSC) busca també facilitar l’accés a contractes amb l’administració pública a PIMES, introduint l’obligatorietat de la publicitat en qualsevol concurs públic i amb criteris d’adjudicació més enllà dels merament econòmics. Els criteris socials, laborals o mediambientals també tindran el seu pes, primant la qualitat en els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i així, promoure la transparència i fomentant l’equitat en les relacions amb l’administració.

Què implica la nova Llei de Contractes de Sector Públic?

En l’àmbit pràctic, ens trobem amb l’obligatorietat de realitzar alguns dels tràmits de manera electrònica:

  • La nova llei exigeix que l’anunci de la licitació sigui electrònic, donant difusió i informació a través del perfil públic d’internet de l’administració convocant.
  • La memòria justificativa del contracte, el plec de clàusules i prescripcions tècniques, l’objecte del contracte, en definitiva, qualsevol informació referida al mateix s’haurà de reflectir a la web.
  • Es promou que les ofertes es realitzin de manera electrònica, i el mateix les comunicacions o notificacions posteriors, això sí, a través d’una adreça de correu electrònic habilitada.
  • I per descomptat, l’obligació de realitzar factura electrònica per a contractistes i subcontractistes per a imports superiors a 5.000 euros. Concretament, la llei recull que el contractista tindrà l’obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats o béns lliurats davant el corresponent registre administratiu a l’efecte de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació de la mateixa. A aquest efecte, es preveu la creació d’un Registre Electrònic Únic abans del 30 de juny de 2018, per tal d’acreditar la data en què es presentin factures pels subcontractistes al contractista principal i traslladi aquestes factures al destinatari de les mateixes d’acord amb la configuració per rebre les factures electròniques que consignin en el directori d’empreses.

Com complir amb la Llei de Contractes de l’Administració pública?

Amb aquesta llei és fonamental comptar amb una eina que faciliti la creació i gestió de factures electròniques. I és que suposa un important pas endavant cap a l’ús i implantació d’eines informàtiques per a la gestió de qualsevol contracte públic per a qualsevol empresa, gran o petita.

Per tot això, i complint amb l’article 216 i la disposició addicional 32 de la Llei de Contractació amb el sector Públic (Llei 9/2017), des de B2Brouter oferim un servei que permet al contractista i al subcontractista:

  • La gestió de la factura electrònica en format Facturae amb l’extensió FACeB2B.
  • La recepció automatitzada de les factures electròniques de subcontractistes, a través de FACeB2B.
  • L’emissió de factures electròniques, a través de FACeB2B.
  • L’enviament de canvis d’estat de les factures electròniques rebudes.
  • La recepció de canvis d’estat de les factures electròniques emeses.
  • El directori de B2Brouter: Una base de dades amb la informació, els codis DIRe i les regles de negocis de cada contractista.

A més, si la teva empresa necessita gestionar l’enviament o la recepció de factures electròniques a un volum elevat, pots integrar el teu sistema ERP amb B2Brouter. Això et permet automatitzar el procés a la vegada que garanteix la validació de les factures electròniques i l’execució de regles de negoci per simplificar el treball de recepció de factures.

Saber més sobre la integració

Amb B2Brouter el contractista permet optimitzar el procés de subcontractació i a més complir amb les exigències legals. Es redueixen errors en la gestió, abaratint i simplificant el procés de recepció de factures, a més de garantir i verificar les factures rebudes. Els beneficis per al subcontractista també són importants. Es dona seguretat en el procés, ja que els enviaments d’informació es fan a través de canals segurs i xifrats, i se simplifica el compliment legal amb una eina senzilla i operacional. A més, els subcontractistes poden efectuar l’enviament de factures electròniques de forma totalment gratuïta.

Enviar factura electrònica gratis