1.1. Sobre el Document

El present document conté el text íntegre de les Condicions Generals d’Ús dels Serveis prestats a B2Brouter (https://www.b2brouter.net), completades amb l’Avís Legal i Política de Privadesa. Aquestes Condicions d’Ús, sense perjudici dels acords o condicions particulars que s’estableixin si s’escau, constitueixen un contracte entre vostè i INVINET SISTEMES 2003 S.L. B2Brouter és un lloc web propietat d’Invinet Sistemes 2003 S.L., amb CIF B63276174, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35869 Foli 220, Full B-269081, i amb domicili al Avinguda Diagonal, 433, 1-1, 08036 Barcelona.

Les condicions generals s’apliquen a l’ús que vostè faci dels Serveis proporcionats per B2Brouter. La contractació dels serveis es podrà realitzar en espanyol, català, anglès, francès, italià, alemany i grec.

El registre com a usuari i la utilització dels serveis de B2Brouter suposen l’acceptació completa i sense reserves d’aquestes Condicions d’ús.

1.2. Sobre els canvis en aquestes Condicions

Podem modificar aquestes Condicions Generals d’Ús en qualsevol moment, mitjançant la publicació d’una versió revisada en el lloc web de B2Brouter. La versió actualitzada serà aplicable des del moment de la seva publicació. Si la versió actualitzada de les Condicions inclou un canvi substancial en les mateixes, li notificarem amb almenys 30 (trenta) dies d’antelació a través d’un correu electrònic i una alerta en el seu Compte.


2.1. Què és B2Brouter?

B2Brouter és un portal que permet l’enviament i recepció de documents electrònics com per exemple la factura, complint amb la normativa legal vigent. Entre altres funcionalitats, ofereix utilitats de conservació de factures, llegibilitat, control d’accessos i signatura electrònica.

2.2. Quins Serveis ofereix?

El portal B2Brouter ofereix un servei bàsic d’emissió i recepció de factura electrònica sense cost per a l’usuari registrat (inclou funcionalitats d’emissió i recepció, transformació a un format legal, signatura electrònica i enviament per email). A més, a través del pagament d’una quota mensual fixa, ofereix altres serveis addicionals de gestió de documents com la transformació a altres formats, gestió de canals d’emissió i recepció o guarda i custòdia.

2.3. Qui proporciona aquests Serveis?

B2Brouter neix com un servei d’e-factura creat per Invinet Sistemes 2003 S.L., (d’ara endavant INVINET) empresa de Consultoria i Serveis especialitzada en solucions de comerç electrònic.

B2Brouter opera, respecte de les dades i declaracions de voluntat de les parts, com a tercer de confiança en els termes de l’article 25 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a Espanya.

Per més informació sobre els Serveis pot escriure’ns comercial@b2brouter.net


3.1. Aptitud per obtenir un Compte

Per estar facultat per utilitzar els nostres Serveis, l’Usuari ha de:

 • Ser una persona física amb almenys 18 anys d’edat i/o capacitat legal, o una persona jurídica vàlidament constituïda conforme a la llei per operar al mercat.
 • Completar correctament el nostre procés de registre per obrir un Compte.

3.2. Obertura de Compte

Per completar el procés de registre i obrir un Compte Personal, l’Usuari ha de:

 • Registrar el seu correu electrònic i una contrasenya. El correu electrònic i la contrasenya permeten a l’Usuari accedir al seu Compte i utilitzar els Serveis.
 • Acceptar les nostres Condicions d’Ús. L’Usuari rep un correu després de completar el procés de registre, per procedir a la seva alta i fer ús dels serveis de la plataforma B2Brouter.

3.3. Tancament o restricció de l’ús del Compte

L’Usuari pot tancar el seu compte en qualsevol moment escrivint un email a comercial@b2brouter.net

B2Brouter es reserva el dret de tancar un Compte o restringir les seves funcionalitats, sense necessitat que intervingui preavís a l’Usuari i sempre que existeixi sospita o constatació per part d’INVINET que aquest Compte s’utilitza per a activitats il.legals o contràries al que s’estableix en el contracte entre l’Usuari i INVINET.


Perquè l’Usuari accedeixi al seu Compte i utilitzi els serveis de B2Brouter ha d’autenticar-se amb la introducció de:

 • Usuari: nom utilitzat en el registre.
 • Contrasenya: paraula de pas utilitzada en el registre.

L’Usuari és responsable de la custòdia de la contrasenya, s’ha de posar en contacte amb INVINET (escrivint un email dirigit a comercial@b2brouter.net) en cas de substracció, pèrdua o utilització inadequada de la mateixa per terceres persones. En cas contrari, vostè serà responsable de les conseqüències o danys que un ús fraudulent o inadequat de les mateixes poguessin causar.


B2Brouter ofereix, en funció de la naturalesa de cada empresa, tres plans: Professional, Business i Enterprise, dissenyats per a les necessitats de l’empresa, en funció del seu volum. Els serveis oferts en cadascuna de les tarifes seran els descrits a la pàgina web en el moment de la contractació.

S’aplicaran els preus vigents que consten a la pàgina web en el moment de la formalització de la comanda. El preu dels serveis es detalla al costat de cada un d’aquests plans.

Per a més informació del cost i detall de cada un dels serveis que ofereix la plataforma B2Brouter, veure www.b2brouter.net

5.2. Forma de pagament

B2Brouter realitzarà el càrrec en el seu Compte al mateix moment de sol.licitar-se el Servei associat als paquets amb cost.

B2Brouter utilitzarà formes de pagament estàndar del mercat per procesar el pagament de les quotes del servei i permetrà utilitzar targeta de crèdit o transferència bancària de compte bancari (als països en els quals estigui disponible).


6.1. Facturació Electrònica Espanya

D’acord amb la legislació vigent per a la remissió de factura electrònica s’exigeix que el destinatari hagi donat el seu consentiment de forma expressa per qualsevol mitjà, verbal o escrit, i que els mitjans electrònics utilitzats garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut. Pel què fa a la conservació de la factura per mitjans electrònics, és necessari que s’asseguri la seva llegibilitat en el format original en el qual s’hagi rebut o remès, així com la de les dades associades i mecanismes de verificació de signatura o altres elements autoritzats que garanteixin l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.

La garantia de l’autenticitat de l’origen i de la integritat del contingut de les factures que s’hagin remès per mitjans electrònics pot acreditar-se de diverses formes, sent una d’elles la utilització d’una signatura electrònica avançada d’acord amb el disposat en l’article 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, pel que s’estableix un marc comunitari per la signatura electrònica, basada en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures, d’acord amb el disposat en els apartats 6 i 10 de l’article 2 de la esmentada Directiva, o bé, en un certificat reconegut, d’acord amb el disposat en l’apartat 10 de l’article 2 de la esmentada Directiva.

El servei de B2Brouter permet complir amb els requeriments que exigeixen tant el citat Reial Decret com l’Ordre que ho desenvolupa per a la facturació electrònica, podent: d’una banda i a través del servei de quota incorporar el titular la seva pròpia signatura electrònica a les factures remeses a través del portal, o d’altra banda i sense cost per l’Usuari, encarregar a INVINET l’expedició en el seu nom de les factures, per a això INVINET utilitzarà el seu propi certificat electrònic, que reuneix les característiques citades. En aquest últim cas, és obligatori que s’acceptin les següents:

Clàusules contractuals

 1. L’empresari o profesional o subjecte pasiu obligat a l’expedició de la factura (“EL CLIENT”), declara que ha sigut autoritzat pel destinatari de les factures (en endavant, “EL DESTINATARI”) per emetre les factures associades als serveis i/o productes venuts, a través de la utilització de mitjans electrònics.
 2. Als únics efectes de realitzar la referida activitat de facturació electrònica al DESTINATARI, EL CLIENT autoritza, des de la data de subscripció del present document, a INVINET SISTEMES 2003 S.L., amb domicili a Carrer Ribes, 31, (08013) Barcelona i amb CIF B63276174 (d’ara endavant, INVINET), a l’expedició de les factures electròniques al DESTINATARI, perquè mitjançant l’ús de la firma electrònica corresponent a INVINET, pugui, en nom i representació del CLIENT, signar, i expedir les factures electròniques.
 3. Declara conèixer i acceptar que:
  • El CLIENT serà el responsable del compliment de totes les obligacions que s’estableixen en el títol preliminar del RDOF.
  • El CLIENT, és l’únic responsable directe enfront del DESTINATARI i enfront de tercers, en relació a les factures expedides per INVINET.
  • EL CLIENT serà l’únic responsable de la validesa i eficàcia de la factura, així com de la realitat de les dades contingudes en la mateixa.
  • Per mitjà del present acord INVINET no adquireix cap obligació de conservació i/o custòdia de las factures del CLIENT a que es refereix el RDOF.
  • Així mateix, INVINET no intervé en les operacions de comerç electrònic ni de cap altre tipus, que es realitzin entre EL CLIENT i el DESTINATARI dels productes i/o serveis, per la qual cosa INVINET no serà responsable del resultat de les negociacions, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se dels productes i/o serveis que siguin objecte de negociació entre tots dos.
  • La informació incorporada o proporcionada pel CLIENT, i si és el cas, el DESTINATARI, en relació al contingut de les factures, és responsabilitat d’aquests, amb absoluta indemnitat per INVINET derivada de possibles errors, omissions, incorreccions o per qualsevol altra causa, fins i tot virus que pogués portar incorporada la informació intercanviada.
 4. La relació entre EL CLINET i INVINET es produeix en un entorn d’interrelació de persones jurídiques, no de persones físiques, amb les conseqüencies que això suposa en la legislació espanyola sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 5. La revocació pel CLIENT de l’expedició de factures es podrà fer en qualsevol moment, prèvia notificació fefaent a INVINET amb un preavís de trenta (30) dies d’antelació.

6.2. PEPPOL

B2Brouter com a membre de OpenPEPPOL AISBL, garanteix que els serveis prestats es mantindran de manera fiable, professional i segons el que estableix la llei. Ens regim pels acords PEPPOL Transport Infrastructure Agreements (TIA), disponibles a www.peppol.eu i sota la supervisió de l’Autoritat PEPPOL “Danish Business Authority”.

Les dades emmagatzemades per a la prestació del servei, es conservaran durant el temps que siguin necessaris per complir les seves obligacions de conformitat amb el TIA. Un cop finalitzada la relació, les dades s’eliminaran llevat que siguin renovats o confirmats per l’interessat. B2Brouter no recopilarà ni guardarà cap de les dades, informació, documents comercials o contingut dels seus clients per a cap altra finalitat que no sigui el necessari per complir les seves obligacions de conformitat amb el que estableixen els Termes i condicions.


El tractament de les dades realitzat pels usuaris de web es regeix pel que disposa l’Avís Legal i Política de Privacitat del mateix.

D’acord amb el que preveu l’art. 28 del Reglament General de Protecció de Dades, no es considerarà comunicació ni cessió de dades l’accés per part de Invinet a les dades de caràcter personal responsabilitat del CLIENT, ja que aquest accés i el corresponent tractament és necessari per a realitzar la prestació objecte del contracte de serveis.

Per aquest motiu, ia l’efecte de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, Invinet es considerarà “encarregat del tractament” de les dades del CLIENT, sense que pugui fer ús de les dades per a una finalitat diferent de la que és objecte aquest contracte.

Invinet ha de mantenir el deure de secret respecte a les dades subministrades en la prestació del servei, fins i tot després de la finalització de l’encàrrec. També assumeix expressament l’obligació de comptar amb el compromís de confidencialitat, de manera expressa i per escrit, per part del personal que realitzi els tractaments, havent, aquesta obligació, estar documentada i a disposició del CLIENT.

El CLIENT autoritza expressament a Invinet perquè subcontracti en el seu nom amb tercers els serveis derivats d’aquesta prestació, els quals estaran subjectes a complir les mateixes mesures de seguretat que s’expressen en aquests termes.

Invinet assumeix expressament l’obligació d’implantar les mesures de seguretat necessàries que estableix l’article 32 del RGPD, d’acord amb les finalitats del tractament, aplicant les tècniques organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc. Entre altres mesures, cal tenir la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat permanents dels sistemes i serveis de tractament. Haurà de tenir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic. Ha de disposar d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament. Especialment haurà de definir i donar a conèixer les funcions i obligacions del personal, portar un registre d’incidències, limitar l’accés a les persones autoritzades i gestionar i controlar, si es produeix, la sortida de suports, realitzar còpies de seguretat. A més d’establir, per als suports en paper, criteris de custòdia i d’arxiu de suports i documents, i disposar de dispositius d’emmagatzematge que impedeixin l’accés a persones no autoritzades.

Invinet posarà a disposició del CLIENT tota la informació necessària per demostrar el seu compliment pel que fa a la normativa de protecció de dades, incloent inspeccions o auditories per part d’aquest, o d’un altre auditor autoritzat per aquest. Invinet té l’obligació, de forma immediata, de comunicar al CLIENT la informació que hagi rebut d’algun afectat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades ia no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Invinet, un cop complerta la prestació contractual, ha de retornar a l’entitat contractant les dades comunicades, així com qualsevol suport o document en què consti qualsevol de les dades de caràcter personal, encara que podrà conservar-los, degudament bloquejades, mentre no es puguin derivar responsabilitats de la execució de la prestació. L’encàrrec romandrà vigent mentre es mantingui la relació mercantil de prestació de serveis.

Invinet es reserva el dret a supervisar i guardar registres de l’ús que fa el CLIENT del servei i el seu contingut, del seu historial de recerques, de la IP des de la qual s’accedeix, així com investigar possibles violacions d’aquests termes i condicions. Invinet pot cancel·lar l’accés al servei en cas que es detectin patrons d’ús contraris al que preveu en aquests termes i condicions.

Si voleu informació sobre la Política de Seguretat de B2Brouter i els seus objectius, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us la farem arribar.


La totalitat de les aplicacions o programes informàtics que fan possible B2Brouter, incloent el disseny del lloc web, les seves bases de dades (incloent la de plantilles o models de documents), estructura de navegació, textos, imatges, animacions, logotips o noms, són titularitat d’INVINET o, quan s’indica, corresponen a tercers que autoritzen el seu ús i integració en la plataforma, i estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel.lectual i industrial.

Queda prohibida tota reproducció, transformació, distribució d’aquests continguts, així com qualsevol acte de descompilación o enginyeria inversa, fora de la visualització, reproducció, o edició de documents, dins de la plataforma B2Brouter. En cap cas es permetrà qualsevol extracció, reutilització i/o explotació d’aquests continguts que suposin actes contraris a una explotació normal dels mateixos, especialment la seva utilització amb finalitats comercials o promocionals, al marge del servei B2Brouter o que perjudiquin els drets morals o d’explotació dels usuaris de B2Brouter.


9.1. Sobre el funcionament general de B2Brouter

INVINET garanteix el correcte funcionament del sistema quant a l’absència d’errors o defectes de programació, compilació, disseny greus i reiterats, així com la custòdia de la informació allotjada en els seus servidors, i respondrà dins dels límits legals permesos per la legislació espanyola, excloent-se en qualsevol cas els danys i perjudicis que resultin d’un accident, ús o aplicació indeguda, no permesa, o imprevista, així com per qualssevol uns altres, directes o indirectes, consegüents, incidentals o especials, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, qualsevol dany emergent o lucre cessant, interrupció del treball, avaria, fallada o perdudes, o per qualsevol reclamació per part de tercers com a conseqüència de l’anterior.

INVINET no es farà responsable del funcionament anormal, fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

 • La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a l’accés o utilització dels productes o serveis contractats.
 • La seva connexió o accés a Internet.
 • Un mal funcionament del seu navegador o altres aplicacions instal.lades en el seu sistema, o per l’ús de versions de les mateixes que no estiguin actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

9.2. Sobre l’ús dels continguts

INVINET es limita a posar a disposició una plataforma amb els elements, aplicacions i funcionalitats que es detallen en aquestes condicions.

En cap cas INVINET respondrà de la qualitat, fiabilitat o adequació de les dades proporcionades pels usuaris de la plataforma o tercers, o per la infracció de drets de propietat intel.lectual o industrial, revelació de secrets d’empresa o dades personals, vulneració de la intimitat, o qualssevol infraccions civils, penals o administratives que es poguessin haver comès a través d’o per mitjà d’aquests continguts, tret que se li hagi comunicat directament una resolució judicial ferma en aquest sentit i no hagi procedit al seu bloqueig o retirada.

Tampoc respondrà INVINET de l’ús dels documents o contractes fos del servei de B2Brouter, ni de la bona fi de l’operació o negoci jurídic al que hagin pogut arribar les parteixes intervinents.


IINVINET es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment, modificacions i actualitzacions en la prestació del servei, els seus continguts, configuració, disponibilitat i presentació de la informació, així com de les presents Condicions d’Ús, sense perjudici dels drets adquirits, així com a suspendre temporalment l’accés per realitzar tasques de manteniment o millores, sense que correspongui reclamació alguna per aquest concepte pels danys o perjudicis directes o indirectes que es derivin del mateix.


Les presents condicions s’aplicaran i seran interpretades en tots els seus termes conforme a la legislació espanyola i, a falta d’aquesta, per la de la Unió Europea. Mitjançant l’acceptació de les mateixes, l’usuari, amb renúncia a qualsevol fòrum que li pogués correspondre, excepte en els casos en què no sigui possible per ministeri de la Llei, se sotmet a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la solució dels conflictes que puguin sorgir en relació amb les Condicions o el servei de la plataforma de B2Brouter.