Quins impostos paguen les empreses a Espanya?

Saber quins impostos paguen les empreses a Espanya, és un dels punts que més maldecaps crea als empresaris. Espanya és un dels països europeus amb els impostos més alts, amb la qual cosa, la preocupació és major. És important tenir ben clar quines responsabilitats tributàries tindràs. T’expliquem quins impostos paguen les empreses a Espanya de manera general i què significa cadascun.

Si ets un autònom i vols informació més ajustada per a la teva categoria, tenim un altre article per a tu:

Quins impostos paguen els autònoms?

Quins impostos afecten les companyies a Espanya?

Les empreses Espanyoles han de conèixer a la perfecció com afecten els diferents tipus d’impostos a la seva categoria, per a aplicar-los correctament en les seves factures i realitzar les declaracions pertinents. A més, hi ha un altre tema a tenir en compte, poden existir impostos concrets per cada regió o comunitat on opera l’organització. Comencem amb els impostos generals:

Impost de societats (IS)

L’impost de societats és un tribut que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques, residents en tot el territori espanyol, tal com defineix l’Agència Tributària. És obligatori i s’ha de presentar declaració d’ell encara que no hagin desenvolupat activitats durant el període impositiu o no hagin obtingut rendes subjectes a l’impost. Per a poder gestionar-ho de manera adequada és important portar una comptabilitat minuciosa i al dia. Afecta a totes les societats limitades, anònimes, civils i cooperatives.

Alguns dels tipus impositius en aquest cas són el general del 25%, els tipus reduïts del 15% (per a empreses de nova creació) i un tipus impositiu del 20% per a cooperatives fiscalment protegides.

Els models de declaració que s’han d’utilitzar en aquests casos són:

 • Model 200 (declaració anual a presentar entre l’1 i 25 de juliol de cada any)
 • Models 202 (pagament a compte que has de realitzar si vas tenir un saldo positiu en el càlcul del model  200)
 • Model 220, aplicable a grups de societats. La seva presentació és per internet.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

L’IRPF és l’impost sobra la renda de les persones físiques. És un impost que afecta a totes les persones residents a Espanya i que grava totes les rendes obtingudes (de treball, empresarials o professionals, de capital, etc.) durant l’últim any natural. És una responsabilitat per a les empreses retenir i pagar l’IRPF dels seus empleats i professionals.

Existeixen els següents models de presentació:

 • Model 130 (pagaments fraccionats trimestrals).
 • Model 190 (declaració anual) pel qual es paga un percentatge sobre del benefici net de l’activitat.

En el cas d’activitats professionals no és obligatori presentar aquest model si almenys el 70% dels ingressos percebuts han estat objecte de retenció.

Cal tenir en compte que en el cas d’autònoms professionals és obligatori practicar retencions en les factures que emetin als seus clients. El tipus de retenció a aplicar és del 15%, excepte per als nous autònoms (l’any que es donen d’alta i durant els dos següents) que serà d’un 7%.  Passat aquest termini, serà del 15% igualment. No has d’oblidar que l’ingrés a Hisenda d’aquestes retencions han de fer-lo els teus clients, que són els obligats al pagament, mitjançant el model 111. Per això és important portar un control minuciós de les factures i demanar un certificat de retencions anual per a comprovar que coincideixen amb el teu càlcul.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L’Impost sobre el Valor Afegit el defineix l’Agència Tributària com un impost de naturalesa indirecta perquè recau sobre el consum de béns i serveis. Aquest impost grava tres classes d’operacions diferents

 • Lliuraments de béns i prestacions de serveis.
 • Adquisicions intracomunitàries de béns i importacions de béns.

Hi ha activitats exemptes d’IVA com les sanitàries i mèdiques, educació, etc. De la resta la quantia d’IVA varia. El 4% és l’IVA superreducido, aplicable a aliments bàsics, llibres, medicaments, etc. El 10% s’aplica a determinats béns i serveis, per exemple, transport de viatgers, hostaleria, subministraments de menjars i begudes, etc., i el 21% que és el tipus general, a la resta. Encara que repercuteixi en el consumidor, que és el que assumeix el cost, són les empreses les que han de presentar la declaració de l’IVA mitjançant el model 303 per a l’IVA fraccionat i el 390 amb el resum anual.

Més informació sobre què és l’IVA

Altres impostos regionals

Existeixen altres impostos regionals que afecten de diferent forma segons la comunitat autònoma on resideixi l’organització. Un exemple són l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Béns immobles (IBI). Per a les empreses que facturen més d’un milió d’euros, l’IAE és una obligació. A més, existeixen altres impostos locals relacionats amb el pagament dels serveis públics locals i de manteniment, com poden ser les taxes d’escombraries.

Declaracions i terminis de presentació

La declaració dels impostos per part de les empreses és essencial per al bon funcionament de la companyia. Tots aquests impostos han de ser declarats a la AEAT per part de l’organització, dins dels terminis permesos. El funcionament per a realitzar les declaracions és el següent:

 1. Accedeixes a la pàgina de l’Agència Tributària.
 2. Descàrregues el Model que necessites presentar.
 3. Emplenes les dades correctes sol·licitades en el Model.
 4. Presentes el Model a la AEAT de manera manual.

Depenent del Model que necessita presentar una empresa, la declaració pot ser trimestral o anual. Existeix un altre tipus de models que poden ser presentats de manera mensual.

Declaració fiscal digital per a empreses

Tal com està passant amb la facturació electrònica, també s’està produint una digitalització en la presentació dels impostos. A pesar que aquest canvi s’està aplicant a través de la creació de noves lleis que l’estan regulant i obligant, això és una bona notícia per a les empreses:

 • Es facilita la declaració dels impostos.
 • S’agilitza la presentació.
 • S’assegura la veracitat de les dades presentades.

L’últim punt és molt important, ja que és essencial que les empreses presentin correctament la informació, en cas contrari poden rebre sancions administratives. Gràcies a aquests nous mètodes de presentació, en molts casos el registre de les dades es realitza de manera automàtica, al mateix moment que es genera i envia la factura, per la qual cosa s’assegura la veracitat de la informació i s’eviten errors humans.

Declaració telemàtica d’impostos d’empreses a Espanya

Alguns casos existents a Espanya que afecten o afectaran aviat a totes les empreses:

Amb B2Brouter pots gestionar les teves factures aplicant els impostos corresponents i realitzar aquestes presentacions de manera senzilla i telemàtica, directament amb l’AEAT. A més, et permet descarregar informes de les teves factures, amb totes les dades importants perquè els comparteixis amb el teu gestor.

Comença a gestionar les teves factures gratis amb B2Brouter