Què és l’IVA i tipus d’IVA a Espanya

Les sigles IVA són l’acrònim d’Impost de Valor Afegit, i és un dels impostos que més diners recapta a Espanya. L’IVA es fonamenta en el valor que els productes adquireixen segons es produeix la seva fabricació o distribució, i de manera indirecta grava béns i serveis . La particularitat d’aquest impost indirecte és que repercuteix en els preus que empreses i autònoms cobren als seus clients. Es pot dir que l’IVA es passa de productor a consumidor, i és aquest últim el que assumeix el pagament. És a dir, el consumidor paga l’impost dins del preu que paga pel producte que compra. Però els que han d’assumir la justificació d’aquesta repercussió en els preus són empreses i autònoms. Portar el registre i control de les factures facilita el realitzar aquesta justificació. No hem d’oblidar que, de manera trimestral, s’ha de presentar la declaració de l’IVA. S’ha de realitzar mitjançant el model 303 de la Agència Tributària , i en acabar l’any s’haurà de presentar el model 390, que és el resum de l’any.

Com calcular l’IVA

El càlcul d’IVA és una de les operacions més habituals i recurrents que s’han de realitzar a l’hora de fixar els preus, i per això vam mostrar un exemple de la fórmula que cal aplicar. Primer de tot hem de saber quin tipus d’IVA s’ha d’aplicar al producte o servei que es vol vendre per, posteriorment, aplicar el% d’IVA sobre el preu base que volem posar.

Imaginem que tenim un producte al qual se li aplica l’IVA general del 21%, i el preu base que li volem posar és de 10 €. Per saber el preu al qual hem de vendre-ho haurem de realitzar la següent operació:

Preu base = 10 €

IVA = el 21% = 0,21

Preu amb IVA = (Preu base)*(1 + IVA) = 10*1,21 = 12,1€

Amb aquesta senzilla operació podem determinar el preu final del producte o servei. En cas d’aplicar IVA reduït o superreduït es pot realitzar la mateixa operació, però substituint el 0,21 per 0,1 o 0,04.

Tipus d’IVA

Dins de l’impost de valor afegit podem trobar-nos diversos tipus. Cada tipus suposa un percentatge d’increment del preu, i varia segons el producte o servei que es grava. De manera global ens trobem amb tres tipus d’IVA:

IVA GENERAL

Qualsevol producte o servei estarà gravat per un percentatge d’IVA i l’habitual és el de el 21%. Aquest tipus s’aplica a cosmètics, tabac, roba, perruqueria, gimnàs…

IVA REDUÏT

L’IVA reduït és del 10% i aquí s’engloben productes i serveis de múltiples tipus. Pel que fa a productes, trobem aliments que no siguin de primera necessitat, l’aigua, medicaments per a animals, habitatges, etc. Pel que fa a serveis, és l’IVA que s’aplica en hostaleria, transport, neteja, serveis culturals, exposicions, etc.

IVA SUPER REDUÏT

Aquest tipus de IVA és del 4% i s’aplica en productes de primera necessitat. Aliments, medicaments, llibres, serveis per a persones amb discapacitat… L’objectiu és recaptar l’impost sense que les persones perdin poder adquisitiu en serveis i productes que són necessaris per a la vida diària.
Si tinc un comerç minorista, puc acollir-me al recàrrec d’equivalència. Això es tradueix en el fet que, com a petit negoci, pagament un tant per cent més d’IVA però no he de presentar les declaracions trimestrals a Hisenda, fent que el pagament del mateix ho faci directament el meu proveïdor. Encara que pugui semblar una cosa que va en contra, facilita molt doncs no obliga a portar llibres de registre d’IVA ni a guardar factures.

Activitats exemptes d’IVA

Hi ha algunes activitats que estan exemptes d’IVA. Per exemple, l’assistència sanitària o l’educació pública. Aquest tipus de serveis no repercuteixen aquest impost en el consumidor, ja que s’entenen que són un servei bàsic per a la comunitat.

IGIC (impost canari)

La comunitat de Canàries funciona de manera diferent pel que fa a l’IVA a la península. També existeix aquest tipus d’impost però amb una denominació diferent, el IGIC, l’impost indirecte general canari. És igualment un impost indirecte però té algunes diferències, com ara la tipologia i els percentatges d’aplicació. Igual que l’IVA l’empresari ha de fer la seva declaració trimestral, presentant-la en aquest cas a l’Administració Tributària Canària.