Tot sobre el Suministrament Immediat de l’Informació

Aquesta llei afecta certes empreses espanyoles i és una novetat en els processos de declaració d’impostos de manera telemàtica i directament amb l’AEAT. Les empreses afectades pel Subministrament Immediat de la Informació han d’estar preparadexs per a adaptar-se a aquests nous processos i complir amb els requisits. Aquí et comptem tot el que necessites saber.

Què és el Subministrament Immediat de la Informació?

El SII és el sistema de gestió dels llibres de registre de l’IVA a través de la Seu Electrònica de l’AEAT. Aquest sistema exigeix la presentació telemàtica dels registres de facturació dins d’un termini determinat des de l’emissió de la factura.

Les empreses afectades per aquest sistema han de realitzar l’emissió i declaració electrònica del detall de les factures emeses i rebudes. Això vol dir que els llibres del registre de l’IVA es generen de manera electrònica i automàtica, presentant-se així directament a l’Agència Tributària.

Per què s’ha implementat el sistema SII a Espanya?

Es tracta d’una iniciativa que pretén potenciar la digitalització de les empreses, a més de complir amb els següents objectius:

 • Millorar el control i la qualitat de la informació.
 • Estalvi de costos per a les empreses.
 • Lluita contra el frau fiscal.
 • Millora de les pràctiques comptables per part de les companyies.

Quan es va implementar aquest sistema?

El Subministrament Immediat de la Informació va entrar en vigor l’1 de juliol de 2017 a Espanya. Des d’aquesta data unes certes empreses estan obligades a presentar els registres de facturació de l’IVA electrònicament.

Cada quant cal presentar els registres del SII a l’AEAT?

Les empreses han de presentar la informació de les factures en un termini màxim dels 4 dies hàbils des de la data d’expedició de la factura o registre comptable.

Quines empreses estan obligades a presentar el registre del SII a l’AEAT

Les empreses que compleixen amb les següents característiques es veuen obligades a presentar el seu IVA o IGIC de manera immediata:

 • Empreses inscrites al REDEME (Registre de Devolució Mensual).
 • Empreses que estan dins del règim especial del grup d’IVA/IGIC.
 • Empreses amb un volum de facturació anual superior als 6 milions d’euros.
 • Empreses que decideixin unir-se voluntàriament el nou sistema. Aquest grup, si ho desitja, pot renunciar al sistema al final de cada any.

Si aquest sistema t’afecta, B2Brouter et proporciona les eines necessàries per a complir amb la normativa sense que això afecti els teus processos de gestió i facturació.

Envia els teus registres SII a l’AEAT de forma senzilla

Com funciona el SII per a realitzar la presentació a l’AEAT?

Les empreses afectades han de fer la presentació de l’IVA i altres dades de les factures registrant la informació en la seu electrònica de les factures enviades o rebudes en un període de temps concret. Com veuràs més endavant, les empreses no poden excedir aquest període i en cas de fer-lo poden ser sancionades.

Hi ha dues opcions per a presentar la informació del SII:

 1. Informar en la Seu Electrònica de l’AEAT de tots els moviments de l’empresa, de manera manual mitjançant el formulari web.
 2. Crear un fitxer XML amb les dades de tots els moviments de l’empresa a partir de la informació del teu ERP i enviar-lo abans dels 4 dies de termini a l’AEAT.

Tens més dubtes sobre el SII a Espanya? Consulta la nostra pàgina de preguntes freqüents:

Preguntes freqüents sobre el SII amb l’AEAT

Exemple d’un XML SII factures emeses

A continuació pots obersvar un exemple de fitxer XML de SII de factures emeses.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
 <sii:Cabecera>
  <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
  <sii:Titular>
   <sii:NombreRazon>Empresa Test S.L</sii:NombreRazon>
   <sii:NIF>B1438392034</sii:NIF>
  </sii:Titular>
  <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
 </sii:Cabecera>
 <RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
   <sii:Ejercicio>2022</sii:Ejercicio>
   <sii:Periodo>04</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <IDFactura>
   <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>B1438392034</sii:NIF>
   </sii:IDEmisorFactura>
   <sii:NumSerieFacturaEmisor>111</sii:NumSerieFacturaEmisor>
   <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>12-04-2022</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </IDFactura>
  <FacturaExpedida>
   <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
   <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
   <sii:DescripcionOperacion>Factura cliente : 111111</sii:DescripcionOperacion>
   <sii:EmitidaPorTercerosODestinatario>N</sii:EmitidaPorTercerosODestinatario>
   <sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>
   <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>Proveedor Test</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>B12345678</sii:NIF>
   </sii:Contraparte>
   <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
     <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
       <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
       <sii:DesgloseIVA>
        <sii:DetalleIVA>
         <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
         <sii:BaseImponible>-40.34</sii:BaseImponible>
         <sii:CuotaRepercutida>-7.73</sii:CuotaRepercutida>
        </sii:DetalleIVA>
       </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
     </sii:Sujeta>
    </sii:DesgloseFactura>
   </sii:TipoDesglose>
  </FacturaExpedida>
 </RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>

Quins registres cal presentar a l’AEAT?

Alguns dels llibres de registres que han de presentar les empreses són els següents:

 • Factures emeses.
 • Factures rebudes.
 • Béns d’inversió.
 • Operacions intracomunitàries.

Què és el que et retorna el SII?

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el Subministrament Immediat de la Informació busca la modernització del sistema de gestió de l’IVA. Per aquest motiu, quan una empresa realitza les seves presentacions rep informació de les seves declaracions:

 • Codi segur de verificació: Aquest demostra que la presentació ha estat registrada correctament en l’AEAT.
 • Estats del registre: L’AEAT informa de l’estat del registre. Els estats possibles són “Correcte”, “Presentat amb errors” o “Incorrecte”.
 • Estat de quadre: L’AEAT informa de l’estat de quadre entre la presentació realitzada de la transacció entre dues empreses. Per exemple, la informació d’una factura emesa que presenta una empresa i la informació de la factura rebuda que presenta l’altra empresa, sent aquesta la mateixa factura.

Què passa si no declaro el SII?

Com s’ha comentat anteriorment, per a efectuar l’enviament de la informació a l’Agència Tributària, els contribuents adscrits al sistema disposaran d’un termini màxim de quatre dies naturals des del moment en què emetin, rebin o comptabilitzin una factura, dels quals queden exclosos els dissabtes, diumenges i festius nacionals.

Si no declares el SII:

 • No podràs comptabilitzar les factures com a despeses deduïbles de cara a l’Impost de Societats.
 • A més, t’enfrontes a una multa de fins al 0,5% de l’import de la factura no remesa.

L’excepció la trobem en els casos en els quals la facturació és feta per un tercer. Llavors, el termini s’amplia fins a un màxim de 8 dies.

Com complir amb el SII de manera senzilla?

Des de B2Brouter hem preparat un procés per a acompanyar a la teva empresa en el compliment de les obligacions del Subministrament Immediat de la Informació fent-lo més simple i àgil:

 • Et facilitem un model CSV per a crear tots els llibres.
 • Consolidem les diferents fonts de dades en un únic punt en el núvol.
 • T’oferim una solució econòmica basada en l’ús.

Disposem de l’Acord de Col·laborador Social, necessari per a presentar registres a nom de tercers.

Hem dissenyat un fitxer CSV que permet aportar la informació de totes les dades de les factures expedides i rebudes. Una vegada emplenat, el fitxer CSV s’importa a B2Brouter on es realitzen totes les validacions necessàries.

B2Brouter, com a Col·laborador Social, facilita a les empreses les comunicacions amb l’AEAT per a la presentació de les obligacions fiscals.

Quan consideris que la informació és correcta, B2Brouter genera l’arxiu XML i l’envia al W de l’AEAT. Finalment, B2Brouter recupera la resposta de l’Agència Tributària i t’informa en cas d’error d’alguna transacció.

B2Brouter signatura l’Acord de Col·laborador Social amb l’Agència Tributària

L’Agència Tributària i B2Brouter han signat l’Acord de Col·laboració Social per al Subministrament Immediat d’Informació.

Gràcies a aquest acord de col·laboració B2Brouter està autoritzat, com a Col·laborador Social, al subministrament electrònic dels registres de facturació dels llibres registro de l’Impost sobre el Valor Afegit d’empresaris, professionals i altres subjectes passius en què el període de liquidació coincideixi amb el mes natural, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament de l’impost, així com de la resta de subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit que ho desitgin.