Què cal saber del Sistema Immediat d’Informació de l’AEAT

L’Agència Tributària posarà en marxa a partir de l’1 de juliol de 2017 un nou sistema de gestió electrònica de l’IVA: el Subministrament Immediat d’Informació (SII). Aquest sistema comportarà l’obligació de remetre via telemàtica el detall de registre de les factures que s’han fet constar als llibres registre de l’IVA, incumbint un gran nombre d’empreses d’arreu de l’estat. Però exactament com funciona aquest nou sistema i quines empreses hi estaran subjectes? A continuació ho analitzem en detall.

Què és el Sistema Immediat d’Informació de l’AEAT?

Actualment l’IVA es gestiona a partir de la informació facilitada per l’empresa i per la informació obtinguda per l’Agència Tributària a través dels diversos canals d’informació dels quals disposa. Totes les empreses estan obligades a portar un llibre registre d’IVA que consta de llibre registre de factures emeses, llibre registre de factures rebudes, llibre registre d’operacions intracomunitàries i llibre registre de béns d’inversió.

Amb la implantació de l’SII es modificarà la manera de complir amb l’obligació de portar els llibres registre de l’IVA establint l’obligació de remetre a l’Agència Tributària el detall de la facturació per via electrònica.

El Subministrament Immediat de la Informació (SII) és el nou sistema de gestió del llibre de l’impost Sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de l’AEAT.

L’SII es centra bàsicament en l’obligació de l’emissió i declaració electrònica del detall de les factures emeses i rebudes per part d’una empresa. D’aquesta manera els llibres registre de l’IVA es construeixen de forma automàtica a la seu electrònica de l’AEAT.

Així, amb el Sistema Immediat d’Informació de l’AEAT aproparà el moment de registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica que hi ha al darrere.

Quí ha de realitzar la gestió electrònica de l’IVA?

En una primera fase serà obligatori per aquelles empreses que han d’autoliquidar l’IVA mensualment, és a dir:

 • Empreses amb una facturació superior als 6 milions d’euros anuals.
 • Grups de l’IVA.
 • Inscrits al REDEME (registre de devolució mensual d’IVA).

També s’hi podran acollir de forma voluntària les empreses que ho desitgin, optant en el model 036 del mes de novembre anterior a l’any en el qual vagi a fer l’efecte. Més endavant, si es volgués retornar al sistema tradicional es podrà cursar la baixa un cop hagi finalitzat l’exercici fiscal.

Quin és el funcionament del Subministrament Immediat de la Informació?

Com hem comentat anteriorment la principal característica de l’SII és que els registres de la facturació de les empreses i la declaració d’altres operacions és faran electrònicament per mitjà de la seu electrònica de l’AEAT. Serà obligatori remetre de manera immediata els registres de:

 • Factures expedides.
 • Factures rebudes.
 • Béns d’inversió.
 • Determinades operacions intracomunitàries.

Per enviar aquests registres l’Agència Tributaria requereix que les dades es lliurin sota un estàndard concret. Per tant, les empreses hauran d’estar preparades per generar un arxiu XML que respecti les normes dictades per l’AEAT o bé reportar manualment els registres a través de la Seu Electrònica de l’AEAT.

Quins són els terminis d’enviament dels registres de la facturació a l’AEAT?

La normativa obliga les empreses a enviar la informació sol·licitada a l’AEAT durant un període que varia en funció del tipus de llibre de registre:

 • Per les factures expedides: Els contribuents hauran de trametre les dades en un termini màxim de 4 dies naturals des de la data d’expedició. Si la factura ha estat emesa pel destinatari o per un tercer, el període s’allargarà fins als 8 dies naturals. no obstant, cal tenir en compte que en qualsevol dels casos, l’AEAT ha de disposar de la informació abans del dia 16 del mes següent al que s’hagi produït la meritació de l’IVA d’aquesta operació.
 • Per les factures rebudes: El termini també serà de 4 dies naturals i en cap cas serà possible subministrar la informació després del dia 16 del mes següent al període de liquidació. En el cas de les operacions d’importació, els 4 dies naturals s’hauran de contar des que s’origina el registre comptable del document en què consta la quota liquidada per les duanes i sempre abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es refereixi la declaració en la qual s’hagin inclòs.
 • Per operacions intracomunitàries: El termini serà de 4 dies naturals des del moment d’inici de l’expedició o transport, o si escau, des del moment de la recepció dels béns al fet que es refereixen.
 • Per a la informació sobre bens d’inversió: Aquestes dades es presenten de manera anual. La data límit per fer-ho serà el dia 30 de gener.

Quan entra en vigor la normativa?

El SII entra en vigor l’1 de juliol de 2017. Els mesos previs de l’exercici (de l’1 de gener al 30 de juny de 2017) s’hauran de reportar de manera excepcional entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2017.

Quins són els avantatges del SII?

Segons l’Agència Tributaria Espanyola la implementació de l’SII comportarà a les empreses subjectes al mateix els següents beneficis:

 • Automatització: La intervenció humana serà mínima, reduint temps i costos alhora que s’augmenta la productivitat.
 • Reducció dels terminis de comprovació i realització de devolucions: L’AEAT disposarà de la informació pràcticament en temps reals.
 • Reducció de les obligacions formals: No serà necessari presentar els models, 347, 340 i 390. Tampoc caldrà l’elaboració dels llibres registre de l’IVA.
 • Ampliació dels terminis de les autoliquidacions periòdiques: Els usuaris de l’SII disposaran de 10 dies addicionals per la presentació de les declaracions mensuals o trimestrals.
 • Disminució de requeriments d’informació: La seu electrònica disposarà de tota la informació fiscal de l’empresa, facilitant les declaracions, evitant errors i donant més seguretat jurídica.

Què ha de fer la meva empresa per complir amb l’SII?

Per complir amb l’obligació del procés de Subministrament Immediat de la Informació les empreses tindran 2 opcions:

 1. Informar a la Seu Electrònica de l’AEAT de tots els moviments de l’empresa manualment abans del 4 dies de plaç per mitjà de l’us del formulari web.
 2. Crear un fitxer XML amb les dades de tots els moviments de l’empresa a partir de la informació del seu ERP i enviar-ho abans dels 4 dies de plaç a l’AEAT.

Com et podem ajudar des de B2Brouter?

Des de B2Brouter hem preparat un procés per acompanyar la teva empresa en el compliment de les obligacions del Subministrament Immediat de la Informació. Per això hem dissenyat un fitxer CSV que permet aportar la informació de totes les dades de les factures expedides i rebudes. Un cop completat, el fitxer CSV s’importa a B2Brouter on es realitzen tot totes les validacions necessàries.

Des de B2Brouter pots completar les dades a reportar afegint la informació no disponible a l’ERP de la teva empresa i requerida per l’AEAT

Un cop consideris que la informació és correcta, B2Brouter genera l’arxiu XML i l’envia al WS de l’AEAT. Finalment, B2Brouter recupera la resposta de l’Agència Tributaria i t’informem en cas d’error d’alguna transacció.

Des de B2Brouter t’avisem o automatitzem els enviaments per complir amb els temps màxims permesos.

Si estàs interessat en el nostre servei i desitges més informació posat en contacte amb B2Brouter:

comercial@invinet.org

902504831

En el proper post t’explicarem detalladament quina és la proposta de B2Brouter d’Integració amb el SII.