Treballar amb l’Administració Pública

La teva empresa ha valorat la possibilitat de treballar amb l’Administració Pública? Quines condicions cal complir? Quins tipus de contracte hi ha? Quines són els avantatges i els inconvenients de treballar amb les administracions públiques? A continuació expliquem el procés de contractació i aclarim els dubtes més comuns.

Què és la contractació pública?

La contractació del sector públic a l’Estat Espanyol, és el procediment que comprèn la preparació, adjudicació, efecte, compliment i extinció dels contractes onerosos en què almenys una de les parts sigui persona jurídica pública o, en general, una entitat del sector públic.

El Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic regula la contractació del sector públic, garantint els principis de lliure accés a la licitació, els principis de publicitat i transparència del procediment de contractació; i el principi d’igualtat de tracte. Alhora es busca l’aplicació de l’eficiència en la despesa pública, la competència entre licitadors i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.

La contractació del sector públic s’ha d’ajustar als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.

Tipus d’administracions públiques

Les contractacions Públiques poden ser liderades per diferents tipus d’administracions públiques, en funció de la finalitat i la localització del projecte:

 • Administració General de l’Estat (Govern d’Espanya)
 • Administració Autonòmica (les 17 comunitats autònomes)
 • Administració Local (els ajuntaments)

També hem de tenir en compte altres entitats que formen part de l’Administració Pública com ara les entitats gestores i els serveis comuns de la seguretat social, els organismes autònoms o les universitats públiques entre altres.

Per tant quan una persona física o jurídica és contractada per l’Administració Pública ha de tenir en compte que depèn de la grandària, la localització i l’objecte, el projecte estarà a càrrec d’una entitat o una altra i el contractat haurà de respondre davant d’ella.

Condicions per ser contractat

Poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin incurses en prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, quan procedeixi, es trobin degudament classificades.

A més els empresaris han de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per realitzar l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte.

Tipus de contractes públics

Ja que l’Administració Pública té diferents sectors, hom pot filtrar les ofertes per tipus de contracte, depenent de l’especialització de l’empresa o el caràcter del contracte que un busqui. Les tipologies de contractes públics més comuns es divideixen en:

 • Administratiu: Aquests contractes es caracteritzen pel subjecte del contracte; únicament tenen caràcter administratiu els contractes que subscrigui una Administració Pública en el concepte de la Llei de Contractes del Sector Públic. A més la llei també exigeix el compliment de diversos requisits objectius perquè el Contracte pugui ser definit com administratiu. En funció d’aquests trets objectius, els contractes administratius es classifiquen al seu torn en típics, mixtos i especials.
 • Contracte d’Obres: Té com a objectiu la realització d’una obra entesa com el conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil sobre un bé immoble. Els treballs de demolició, preparació, sondejos i altres classificats per la mateixa Llei també són objectius d’aquest tipus de contractes.
 • Concessió d’obra pública: És un contracte derivat del contracte d’obres. Té per objecte la realització pel concessionari d’alguna de les obres referides, de la conservació i manteniment d’allò construït, així com el projecte, execució, conservació, reposició o reparació de les obres accessòries a la principal.
 • Gestió de serveis públics: És aquell contracte en virtut del qual una Administració Pública encomana a algú la gestió d’un servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la seva competència.
 • Contracte privat: El contracte privat té per objecte els serveis financers, d’assegurances, bancaris i d’inversió, la creació i interpretació artística i literària o espectacles i la subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de dades, i els que no tinguin el caràcter de contractes administratius.
 • Contracte de col·laboració entre el sector públic i privat: Aquests es donen quan l’Administració Pública encarrega a una entitat de dret privat la realització d’una actuació global i integrada que, a més del finançament d’inversions immaterials, comprengui alguna de les prestacions descrites específicament per la mateixa Llei.
 • Contracte de serveis: El contracte de serveis és el més comú amb unes 60.000 licitacions. Són aquells contractes que tenen per objecte prestacions en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o d’un subministrament.
 • Contracte de subministraments: L’objectiu del contracte de subministraments és l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns immobles.

Treballar amb l'administració pública

La Plataforma de contractació del sector públic

El lloc web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic va ser creada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat amb l’objectiu de facilitar l’accés a licitacions públiques, tant a empreses i autònoms com a les administracions públiques.

La Plataforma de Contractació del Sector Públic permet consultar les licitacions publicades en els Perfils del contractant allotjats en la mateixa.

A la plataforma de Contractació podem trobar diferents pàgines que proporcionen ajuda per cercar licitacions, registrar i utilitzar els serveis que faciliten la realització de la contractació. Hi destaquem les següents pàgines:

 • Licitacions: Aquí es publiquen a temps real les últimes licitacions que hagin estat pujades o modificades, ordenades per data.
 • Cercar Licitacions: la pàgina de cerca es divideix en dos, la recerca guiada, en la que es busquen licitacions per criteris i establint filtres i el formulari de cerca.
 • Perfil de contractant: l’empresa pot buscar quin tipus de contractador busca, on es troba i quina activitat realitza.
 • Empreses: En aquesta secció es poden registrar les empreses de manera gratuïta, guardar preferències i recerques, accedir a guies d’ajuda, rebre avisos sobre les licitacions en què estiguin interessades, etc.

Organismes públics: És l’apartat on els organismes públics accedeixen per publicar les seves licitacions, anuncis, poden respondre a preguntes, etc.

Procés de licitació

Quan un ens, organisme o entitat del sector públic té la necessitat de realitzar una obra, servei o subministrament utilitzant mitjans externs comença el procés de licitació. A grans trets podem resumir aquest procés en els següents passos:

 1. Preparació del contracte.
  1. Determinació dels requisits del servei i estimació del preu.
  2. Elaboració dels plecs, prescripcions tècniques i administratives.
 2. Publicitat.
  1. Anunci previ.
  2. Publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
  3. Publicació de l’anunci de licitació a un butlletí oficial.
 3. Licitació.
  1. Les empreses interessades en el contracte que compleixin els requisits, tenen un termini determinat per presentar tant la documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica i la seva solvència, com les seves ofertes. Aquestes ofertes constaran d’una proposta tècnica i una altra econòmica. A més, es descriurà com es pretén dur a terme els treballs i amb quin pressupost.
 4. Adjudicació.
  1. Revisió de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
  2. Avaluació de les ofertes presentades i elecció de l’oferta que econòmicament sigui més avantatjosa. És a dir, aquella que tingui una millor relació entre el preu i els aspectes tècnics de l’oferta (no té per què ser la que ofereixi el preu més baix).
  3. Requeriment al licitador que ha presentat l’oferta triada perquè presenti en 10 dies la garantia definitiva i la resta de documentació sol·licitada.
  4. Publicació de l’adjudicació del contracte.
  5. Signatura del contracte.

Avantatges i inconvenients

Abans de contractar amb una Administració Pública hem de tenir clar quins són els avantatges i inconvenients que suposa, donat que difereix del contracte típic entre empreses.

Avantatges

 • L’Administració és un client gran, amb moltes necessitats, tant en l’àmbit autonòmic com a local.
 • Treballar amb l’Administració Pública dona prestigi professional a l’empresa contractada.
 • La documentació presentada en optar a una licitació generalment és la mateixa per a qualsevol licitació, per la qual cosa després de fer-ho una vegada, pot utilitzar els mateixos documents per presentar-la novament.
 • Les licitacions de l’Administració estan aprovades pels pressupostos per a aquest període, per la qual cosa es pressuposa la solvència, és a dir, l’Administració Pública pagarà.
 • El sistema de licitacions està creat per fomentar la competència entre les persones físiques i / o jurídiques que estan en condicions de contractar amb l’Administració Pública.

Inconvenients

 • Cal aportar un gran volum de documentació per poder participar en la licitació, sense la seguretat d’acabar contractant amb l’Administració.
 • Els contractes són rígids i inflexibles. S’ha de complir exactament amb el definit en la proposta, sense possibilitat de negociació.
 • Hi ha la possibilitat de ser penalitzat si es modifiquen els termes de l’oferta presentada.
 • La satisfacció del client – en aquest cas, l’Administració – no garanteix tornar a ser contractat. S’haurà de tornar a presentar a noves licitacions en igualtat de condicions que la resta d’empreses interessades.
 • Els terminis de pagament solen ser extremadament llargs.

Gestió del cobrament de les factures

Un dels grans desavantatges de les licitacions públiques és que l’Administració triga entre 60 i 120 dies a pagar les factures dels seus proveïdors de béns i serveis. Això suposa un problema per a nombroses empreses que necessiten un flux de caixa més líquid per mantenir el seu negoci en funcionament.

Al mercat trobem diferents solucions per apaivagar el problema de finançament de les factures de l’Administració Pública. D’entre totes destaca NoviCap, un portal de finançament de factures i pagarés pensat per satisfer la necessitat d’aconseguir una liquiditat més gran. Especialitzats en l’Administració Pública, aquest portal ofereix descomptar les factures de l’Administració a un preu competitiu ajudant a mantenir la flexibilitat, rapidesa i agilitat que necessiten les empreses en el seu dia a dia.

Qualsevol pime pot calcular el cost del finançament sense compromís i de manera gratuïta a NoviCap.

Per altra banda des de B2Brouter, el nostre portal de facturació electrònica, s’agilitza el procés d’emissió de les factures dotant a les empreses d’un control més gran sobre els processos de facturació. A més es poden enviar les factures a l’Administració i adjuntar la documentació necessària per poder accedir a les licitacions. B2Brouter és l’únic portal recomanat per la mateixa Administració per a la gestió de les seves factures.


Imatge de capçalera:

Ajuntament de València de Wikimedia Commons sota una llicència CC BY 2.5