Com pots enviar factura electrònica a Catalunya ?

Com pots enviar factura electrònica a Catalunya?

Avui dia, qualsevol proveïdor d’una Administració pública catalana ha d’emetre les seves factures en format estructurat. A diferència d’altres comunitats autònomes, per a enviar una factura electrònica a Catalunya correctament, aquesta s’ha de tramitar a través del Punt General d’Entrada de eFACT i ha de complir amb uns certs requisits. En aquest article et comptem tots els detalls que necessites saber.

Factura electrònica a Catalunya: Què has de saber?

La Generalitat de Catalunya va fer públic en 2014 l’acord en què es declara el servei eFACT de la AOC com a punt General d’entrada de les factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes. Això significa que el servei eFACT es converteix en el punt d’intercanvi de factures amb l’Administració General de l’Estat, que es realitza a través de la plataforma FACe.

Registre de factures electròniques a Catalunya

eFACT és el servei de recepció de factures electròniques (efactura) de les administracions públiques catalanes emeses pels seus proveïdors. Dit d’una altra forma, els proveïdors dels receptors públics catalans han de registrar les seves factures electròniques a través de eFACt.

Aquest servei està pensat per a simplificar les relacions en els processos de facturació entre l’administració i els proveïdors.

Vull saber més sobre eFACT

Formats admesos

És important saber que un PDF no és una factura electrònica. Quan parlem de factures electròniques fem referència a documents que compleixen amb un format específic: el format estructurat. En el cas d’eFACT, el format admès és el format electrònic estructurat basat en el llenguatge XML de tipus Facturae.

Saber més sobre el format Facturae

Requisits que han de complir les factures electròniques

A altres de tenir en compte el format de la factura, les factures electròniques tenen altres requisits que han de complir. Alguns aspectes que has de tenir en compte són els següents:

  • Codis d’encaminament. Són els codis que han de constar en les factures electròniques perquè el document pugui ser dirigit cap al destinatari o el departament correcte. En el cas d’eFACT, a aquests codis se’n diu DIR3.
  • Signatura electrònica de les factures. Signar electrònicament les factures és un requisit comú a Espanya. Aquesta signatura pot ser pròpia (certificat del mateix emissor) o delegada (on figura el proveïdor de serveis de facturació com a tercers).

Quines eines necessito per a enviar factures electròniques a Catalunya?

Pots enviar factures electròniques a Catalunya mitjançant el sistema Facturae, una eina gratuïta creada pel Ministeri d’Hisenda perquè les empreses puguin crear les factures electròniques necessàries.

Encara que sigui gratuïta, la plataforma de Facturae presenta uns certs desavantatges:

  • Dificultat d’ús. La plataforma és poc intuïtiva i complicada.
  • Limitació: Només és útil per a facturar a l’Administració Pública Espanyola. No està connectada a altres xarxes com eFACT.
  • Falta de suport: No ofereix ajuda als usuaris.
  • Procés manual: L’enviament de factures és manual i individual.
  • Dependència d’un programari addicional: Requereix una aplicació complementària per a signar les factures electròniques.

B2Brouter: Solució per a enviar factures a Catalunya

  • B2Brouter és una solució gratuïta que permet generar i enviar factures electròniques directament a les administracions públiques catalanes a través de eFACT sense necessitat de certificat digital.

De manera gratuïta, pots registrar-te i crear les factures electròniques de manera senzilla, simplement emplenant un formulari. La solució s’encarrega de convertir la factura electrònica en format Facturae, que és el format acceptat per les administracions públiques d’Espanya.

A més, no sols et permet enviar factura electrònica a l’Administració pública de Catalunya, sinó que et permet gestionar totes les teves factures electròniques amb els organismes públics nacionals i internacionals i amb tots els teus clients privats.

Envia factura electrònica gratis amb B2Brouter!