Den danska bokföringslagen: Detta innebär det för svenska företag.

Den danska bokföringslagen utvecklas från juli 2024 över en flerårsperiod. Den nya lag-stiftningen gäller för företag med en omsättning på mer än 300 000 DKK och har en direkt inverkan på svenska företag som har kunder eller partners i Danmark. Särskilt för företag som ännu inte har börjat med elektronisk fakturering eller relaterade tjänster inom elektro-niskt dokumentutbyte är det viktigt att förstå och anpassa sig till de nya reglerna, lagstift-ningen och kraven.

Krav på digital redovisning

Digitalisering och standardisering är centrala teman i den nya danska bokföringslagen. La-gen betonar användningen av digitala verktyg och standardiserade processer för att säker-ställa effektiviteten och noggrannheten i bokföringspraxis. Detta kommer sannolikt att på-verka svenska företag som har kunder i Danmark. Dessa måste bättre säkerställa att deras faktureringssystem och processer överensstämmer med de digitala format och standarder som används i Danmark.

Krav på digital lagring

En viktig förändring i den nya danska bokföringslagen är kravet på att lagra bokförings-handlingar och relaterad information i minst fem år. Detta gäller både elektroniska och fy-siska dokument. Ansvaret för att följa den danska bokföringslagen faller endast på danska företag. Kravet kommer dock med stor sannolikhet att resultera i ett ökat krav på digitalt dokumentutbyte (och särskilt elektronisk fakturering) med utländska kunder och leverantö-rer, även i Sverige, eftersom detta kommer att underlätta arbetet för danska företag.

Den elektroniska dokumentstandarden i Danmark

Mot bakgrund av den nya danska bokföringslagen är det avgörande för svenska företag som har kunder i Danmark att vara medvetna om de nya reglerna och anpassa sina metoder och system i enlighet därmed om det behövs. I Danmark kallas det officiella formatet för utbyte av elektroniska dokument med offentliga organisationer OIOUBL och nätverket för utbyte kallas Nemhandel. Det europeiska direktivet för elektroniskt dokumentutbyte kräver dock att offentliga myndigheter också kan ta emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket. Om ni som svenskt företag har publika kunder i Danmark är det redan ett krav att ni skickar via något av de två nätverken (Nemhandel eller Peppol). Men om du bara har pri-vatkunder kan du också nu riskera att dessa i framtiden kommer att kräva att du använder EasyCommerce eller ett annat format för att göra redovisningen enklare. Det är särskilt här du måste vara uppmärksam i framtiden.

Andra format för elektroniskt dokumentutbyte

Även om Nemhandel är ett krav för elektroniskt dokumentutbyte med myndigheter i Dan-mark, är det inte ett krav inom B2B. Här används också andra format i stor utsträckning, såsom Peppol eller EDIFACT. Du måste därför överväga om det system du använder idag, till exempel för elektronisk fakturering, stöder olika format som kan krävas av danska privata företag.
B2B-router i Danmark
Med B2Brouter får du den plattform som stöder flest format och är därför kompatibel med flest länder i världen, inom elektronisk fakturering. I Danmark stöder vi både Peppol och EDIFACT, alla från samma plattform, med en enkel installation. I några enkla steg kan vi hjälpa dig att fakturera dina danska kunder idag här.

Starta gratis