1.1. Over dit document

Dit document bevat de volledige Gebruiksvoorwaarden van de portal B2Brouter (https://www.b2brouter.net), aangevuld met de Wettelijke kennisgeving en het Privacybeleid. Deze Gebruiksvoorwaarden, die geen afbreuk doen aan de met u vastgestelde overeenkomsten of voorwaarden, vormen een contractuele overeenkomst tussen u en INVINET Sistemes 2003 SL, hierna te noemen Invinet. De portal B2Brouter is eigendom van Invinet en de site, het handelsmerk, grafische voorstellingen en teksten zijn beschermd door auteursrechten.INVINET Sistemes 2003 S.L., met btw-nummer ESB63276174, is een wettelijk geregistreerde onderneming te Barcelona, boek 35869, blad 220,B-269081 en met geregistreerd adres te Barcelona, Avinguda Diagonal, 433, 1-1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de door B2Brouter geleverde diensten. De diensten kunnen worden gecontracteerd in het Spaans, Catalaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits en Grieks.

De registratie als gebruiker en het gebruik van de diensten van B2Brouter impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2. Over veranderingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door een gereviseerde versie op de B2Brouter-website te publiceren. De geactualiseerde versie zal vanaf het moment van publicatie van toepassing zijn. Wanneer de geactualiseerde versie van de Voorwaarden een substantiële wijziging van deze voorwaarden inhoudt, zult u daarvan minimaal 30 (dertig) dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld door middel van een e-mail en een alert in uw account.


2.1. Wat is B2Brouter?

B2Brouter is een portal die het verzenden en ontvangen van elektronische documenten, zoals facturen, mogelijk maakt. Andere functies die worden geboden zijn onder andere bewaring, leesbaarheid, toegangscontrole en elektronische handtekening.

2.2. Welke diensten worden geboden?

De portal B2Brouter biedt de geregistreerde gebruiker een gratis basisdienst voor het indienen en ontvangen van facturen (inclusief de functies van verzenden en ontvangen, omzetten naar een wettelijk bestandsformaat, elektronisch ondertekenen en verzenden per e-mail). Aanvullend hierop biedt het ook, door middel van de betaling van een vast maandelijks bedrag, aanvullende diensten voor documentbeheer zoals het omzetten naar andere formaten, het beheer van verzend- en ontvangstkanalen of bewaarneming.

2.3. Wie is de aanbieder van deze diensten?

B2Brouter is ontstaan als een dienst voor elektronisch factureren, opgezet door Invinet Sistemes 2003 S.L. (hierna INVINET genoemd), een advies- en dienstenbedrijf gespecialiseerd op het gebied van e-commerce-oplossingen.

B2Brouter fungeert wat betreft de gegevens en wilsverklaringen van de partijen als vertrouwde derde partij, zoals bedoeld in artikel 25 van Wet 34/2002, van 11 juli aangaande Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel in Spanje.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar comercial@b2brouter.net


3.1. Voorwaarden voor het openen van een account.

Om gemachtigd te zijn van onze diensten gebruik te maken moet u:

 • Een natuurlijke persoon van minimaal 18 jaar oud zijn en/of over wettelijke handelingsbevoegdheid beschikken of een rechtsgeldig geregistreerd rechtspersoon zijn, bevoegd om op de markt te mogen opereren.
 • Voltooi ons registratieproces om een account te openen.

3.2. Een account openen

Voor het registratieproces om een account te openen dient u:

 • Uw e-mailadres en wachtwoord registreren. Door middel van het e-mailadres en wachtwoord heeft u toegang tot uw account en het gebruik van de diensten.
 • Deze Gebruiksvoorwaarden accepteren. Na het verzenden van het registratieformulier ontvangt de gebruiker een e-mail om de registratie voor het gebruik van de B2Brouter-diensten te voltooien.

3.3. Opzeggen van de account of het beperken van het gebruik ervan

De gebruiker kan te allen tijde zijn account opzeggen door een e-mail te sturen naar comercial@b2brouter.net

B2Brouter behoudt zich het recht voor een account te sluiten of de functies ervan te beperken, zonder de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte te stellen, wanneer er bij Invinet een vermoeden of bevestiging bestaat dat deze account wordt gebruikt voor illegale activiteiten of het gebruik daarvan in strijd is met de voorwaarden van het contract tussen de gebruiker en Invinet.


Om als gebruiker toegang te krijgen tot uw account en van de diensten van B2Brouter gebruik te kunnen maken, moet u zich identificeren door het invoeren van:

 • De gebruikersnaam: naam of e-mail geregistreerd tijdens het registratieproces.
 • Het wachtwoord: geregistreerd tijdens registratieproces.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaken van het wachtwoord en dient contact op te nemen met INVINET (door een e-mail te sturen naar comercial@b2brouter.net) in geval van diefstal, verlies of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door derden. In het tegengestelde geval zult u aansprakelijk zijn voor de mogelijke gevolgen of schade veroorzaakt door frauduleus of oneigenlijk gebruik.


B2Brouter biedt, afhankelijk van de aard van elk bedrijf, drie niveaus: Professional, Business en Enterprise, ontworpen voor de behoeften van het bedrijf, afhankelijk van het volume. De aangeboden diensten in elk van de tarieven zijn die welke op de website zijn beschreven op het moment van contractering.

De huidige prijzen die op de website verschijnen op het moment dat de bestelling wordt geformaliseerd, worden toegepast. De prijs van de services wordt gedetailleerd weergegeven naast elk van deze plannen.

Voor meer informatie over de kosten en details van elk van de diensten aangeboden door het B2Brouter platform, zie www.b2brouter.net

5.1. Betaalwijze

B2Brouter brengt de kosten van uw account in rekening zodra u een verzoek doet tot het gebruik van diensten van een pakket waaraan kosten zijn verbonden.

B2Brouter hanteert de standaardbetalingsmethodes op de markt voor het verwerken van de betaling van servicevergoedingen en u kunt daarbij gebruikmaken van een creditcard of bankoverschrijving (in landen waar dit beschikbaar is).


6.1. Elektronische facturatie Spanje

Overeenkomstig de geldende wetgeving, het Koninklijk besluit 1619/2012 van 30 november, waarin de nieuwe Regelgeving wordt goedgekeurd voor de regulering van de facturatieverplichtingen (hierna RDOF genoemd), is het uitreiken van de elektronische factuur mogelijk op voorwaarde dat de geadresseerde zijn toestemming heeft gegeven. Tevens moet het gekozen elektronische medium de authenticiteit van de herkomst, integriteit van de inhoud en leesbaarheid ervan waarborgen, vanaf de datum van uitreiking en tijdens de hele periode van bewaring. Wat betreft de bewaring van de factuur door middel van elektronische middelen is het noodzakelijk dat de leesbaarheid van het originele formaat waarin deze ontvangen of uitgegeven is, blijft gewaarborgd en ook, in het voorkomende geval, de verificatiemechanismen van de gegevens en handtekening of andere toegestane middelen die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud waarborgen.

Het waarborgen van de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen die op elektronische wijze zijn verzonden, kan op verschillende manieren worden geaccrediteerd. Een van deze manieren is het gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening overeenkomstig de voorwaarden van artikel 2.2 van Richtlijn 1999/93 / EC van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999, waarin een communautair kader voor elektronische handtekeningen wordt vastgesteld, dat is gebaseerd ofwel op een erkend certificaat dat is aangemaakt met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen overeenkomstig artikel 2 (6) en (10) van die Richtlijn ofwel een erkend certificaat overeenkomstig artikel 2 (10) van die Richtlijn.

TDe B2Brouter-dienstverlening maakt het mogelijk om te voldoen aan de vereisten van beide bovengenoemde Koninklijke besluiten en, indien van toepassing, de Beschikking EHA / 962/2007 van 10 april, waarin zekere voorwaarden worden ontwikkeld voor telematische facturering en het bewaren van elektronische facturen, vervat in het Koninklijk besluit 1496/2003 van 28 november, waarin de nieuwe Regelgeving wordt goedgekeurd voor de regulering van de facturatieverplichtingen. Hierdoor is het mogelijk dat de eigenaar ofwel, door middel van de betaalde dienst, zijn eigen elektronische handtekening kan toevoegen op de facturen die hij/zij via de portal verzendt ofwel, kosteloos voor de gebruiker, INVINET ertoe machtigt facturen uit zijn/haar naam uit te geven, waarvoor INVINET haar eigen elektronische handtekening zal gebruiken die voldoet aan bovengenoemd kenmerken. In het laatste geval moet het volgende worden geaccepteerd:

Contractclausules

 1. De werkgever of beroepsbeoefenaar of belastingplichtige die verplicht is de factuur uit te reiken (“DE KLANT”), verklaart hierbij dat hij van de ontvanger van de facturen (hierna “DE ONTVANGER”) toestemming heeft gekregen om facturen die betrekking hebben op de geleverde diensten en/of verkochte producten, op elektronische wijze uit te reiken.
 2. Dat DE KLANT, met als enig doel de bovengenoemde activiteit van elektronisch factureren aan DE ONTVANGER uit te voeren, vanaf de datum van aanvaarding van dit document zijn/haar elektronische handtekening delegeert aan Invinet Sistemes 2003 SL, gevestigd te Carrer Ribes, 31, (08013) Barcelona, met btw-nummer ESB63276174 (hierna INVINET genoemd), voor het uitreiken van elektronische facturen aan DE ONTVANGER, zodat INVINET door middel van de elektronische handtekening toebehorende aan INVINET in naam van DE KLANT dergelijke elektronische facturen kan ondertekenen en uitreiken.
 3. DE KLANT onderkent en gaat er mee akkoord dat:
  • DE KLANT verantwoordelijk is voor het nakomen van alle verplichtingen zoals gesteld in de grondbeginselen van de RDOF.
  • DE KLANT de enige direct verantwoordelijke is ten opzichte van DE ONTVANGER en ten opzichte van derde partijen wat betreft facturen uitgereikt door INVINET.
  • DE KLANT als enige verantwoordelijk is voor zowel de validiteit en doelmatigheid van de factuur als voor de juistheid van de daarin opgenomen gegevens.
  • Door middel van deze overeenkomst is INVINET op geen enkele manier verplicht de facturen van DE KLANT te bewaren en/of te beheren zoals vermeld in de RDOF.
  • Daarnaast intervenieert INVINET niet in de elektronische handelsactiviteiten of andere activiteiten tussen DE KLANT en DE ONTVANGER van de producten en/of diensten, zodat INVINET niet verantwoordelijk is voor het resultaat van de onderhandelingen, noch voor schade of schades die voortkomen uit de producten en/of diensten die het onderwerp van onderhandeling zijn tussen beide partijen.
  • De door de KLANT en, indien van toepassing, door de ONTVANGER opgenomen of verstrekte informatie wat betreft de inhoud van de facturen, is hun verantwoordelijkheid, waarbij INVINET volledig wordt gevrijwaard voor de gevolgen van mogelijke fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of enige andere oorzaak, zelfs virussen die de uitgewisselde informatie zou kunnen meedragen.
 4. De relatie tussen de KLANT en INVINET vindt plaats in een omgeving van onderlinge relaties tussen rechtspersonen en niet tussen natuurlijke personen, met de gevolgen die dit heeft binnen de Spaanse wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens.
 5. Herroeping door de KLANT van het uitreiken van facturen kan op ieder gewenst moment plaatsvinden met een voorafgaande kennisgeving aan INVINET van dertig (30) dagen.

6.2. PEPPOL

B2B-router als lid van OpenPEPPOL, garandeert dat de geleverde services worden onderhouden in een betrouwbare, professionele en wettelijk vastgestelde vorm. We vallen onder de PEPPOL-overeenkomsten voor transportinfrastructuurovereenkomsten (TIA), beschikbaar op www.peppol.eu en onder het toezicht van de PEPPOL-autoriteit “Danish Business Authority”.

De gegevens die worden opgeslagen voor de levering van de dienst worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan zijn verplichtingen in overeenstemming met de TIA. Zodra de relatie is voltooid, worden de gegevens verwijderd, tenzij deze worden vernieuwd of bevestigd door de belanghebbende partij. B2Brouter verzamelt of bewaart geen van de gegevens, informatie, handelsdocumenten of de inhoud van zijn klanten voor enig ander doel dan dat nodig is om zijn verplichtingen na te komen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene voorwaarden.


De behandeling van gegevens van de websitegebruikers valt onder de voorwaarden van de Wettelijke kennisgeving en het Privacybeleid van de site.

Overeenkomstig de voorwaarden van art. 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming zal de toegang van INVINET tot de persoonlijke gegevens van de KLANT niet als uitwisseling of overdracht van gegevens worden beschouwd, aangezien deze toegang en de overeenkomstige behandeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van de gecontracteerde diensten.

Daarom, en uit hoofde van de Regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zal INVINET worden beschouwd als de “Verwerker” van de gegevens van de KLANT, zonder gebruik te kunnen maken van die gegevens voor andere doeleinden dan de in dit contract vastgestelde doeleinden.

INVINET dient tijdens de dienstverlening geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de verstrekte gegevens, ook na het beëindigen van de opdracht. INVINET neemt tevens expliciet de verplichting op zich om over de geheimhoudingsplicht van het personeel dat de handelingen uitvoert te beschikken, expliciet en schriftelijk, waarbij deze verplichting dient te worden gedocumenteerd en beschikbaar te zijn voor de KLANT.

De KLANT machtigt INVINET expliciet om in haar naam de diensten die voortkomen uit deze dienstverlening uit te besteden aan derde partijen, waarbij deze aan dezelfde veiligheidsmaatregelen zullen moeten voldoen zoals geformuleerd in deze voorwaarden.

INVINET neemt expliciet de verplichting op zich om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te implementeren zoals vastgesteld in artikel 32 van de AVG, overeenkomstig de doelstellingen van het verdrag, waarbij de geëigende organisatietechnieken zullen worden toegepast om een veiligheidsniveau te waarborgen dat afgestemd is op het risico. Het moet onder andere over de capaciteit beschikken om de geheimhouding, integriteit en permanente beschikbaarheid van de systemen en diensten voor behandeling te waarborgen. Het moet over de mogelijkheid beschikken om de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonlijke gegevens snel te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident. INVINET dient te beschikken over een proces waarbij regelmatig de technische en organisatorische maatregelen worden geverifieerd, geëvalueerd en beoordeeld om de veiligheid van de behandeling te waarborgen. In het bijzonder moet het de taken en verplichtingen van het personeel definiëren en publiceren, een incidentenregister bijhouden, de toegang beperken tot uitsluitend bevoegde personen, en uitgaande informatiedragers, als dit zich voordoet, beheren en controleren en back-ups maken. Tevens moet het, voor papieren informatiedragers, criteria voor beheer en archivering van informatiedragers en documenten vaststellen en over opslagmedia beschikken die de toegang van onbevoegden verhinderen.

INVINET zal de KLANT al de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen om het naleven van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens aan te tonen, inclusief inspecties of audits uitgevoerd door hem/haar of een andere auditor, door deze gemachtigd. INVINET heeft de verplichting om de KLANT onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangen informatie van een betrokkene en te wijzen op het recht tot toegang, rectificatie, verwijdering en aanvechting, beperking van de behandeling, gegevensportabiliteit en niet onderhevig te zijn aan geautomatiseerde individuele beslissingen.

INVINET zal, na beëindiging van de contractuele prestaties, aan de aanbestedende entiteit de verstrekte gegevens retourneren alsmede alle informatiedragers en documenten waarin persoonlijke gegevens staan, hoewel zij deze ook, naar behoren geblokkeerd, kan behouden zolang er verantwoordelijkheden voor de verleende diensten uit kunnen voortvloeien. Deze overeenkomst van opdracht blijft van kracht gedurende de contractuele zakelijke relatie tussen de ondertekenende partijen.

INVINET behoudt zich het recht voor om het gebruik door de KLANT van de dienst en de inhoud, de zoekgeschiedenis en de IP waarmee de toegang plaatsvindt te controleren en te registreren en tevens mogelijke schendingen van deze algemene voorwaarden te onderzoeken. INVINET kan de toegang tot de dienst annuleren indien er patronen van gebruik, in strijd met het gestipuleerde in deze algemene voorwaarden, worden ontdekt.

Als u informatie wilt over het beveiligingsbeleid van de B2B-router en zijn doelstellingen, neem dan contact met ons op en wij sturen het u toe.


Alle applicaties en programma’s die nodig zijn voor B2Brouter, inclusief het design van de website, databases (inclusief sjablonen of voorbeeld-documenten) navigatiestructuur, teksten, afbeeldingen, animaties, logo’s of namen zijn het eigendom van Invinet of, waar aangegeven, van derde partijen die toestemming hebben gegeven voor het gebruik hiervan en de integratie binnen het platform, en worden beschermd door wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke reproductie, wijziging, verspreiding van genoemde inhoud alsmede decompileren of reverse-engineering, buiten het bekijken, reproduceren of bewerken van documenten binnen het B2Brouter-platform, is verboden. In geen geval zal enige extractie, hergebruik en/of de aanwending van een dergelijke inhoud die handelingen impliceert in strijd met een normale exploitatie daarvan, worden getolereerd, in het bijzonder gebruik voor commerciële of promotionele doeleinden, buiten de B2Brouter-diensten om of waarbij het moreel van de gebruikers van B2Brouter schade wordt toegebracht.


9.1. Algemeen gebruik van B2Brouter

INVINET waarborgt het correct functioneren van het systeem wat betreft de afwezigheid van ernstige en herhaaldelijke fouten of defecten in de programmering, compilatie en design, evenals de bewaarneming van de informatie die op haar servers wordt gehost en zal binnen de door de Spaanse wetgeving toegestane limieten reageren, waarbij in ieder geval schades en verliezen worden uitgesloten die worden veroorzaakt door een ongeluk, oneigenlijk, verkeerd of onvoorzien gebruik of door enig ander, direct of indirect, consequentiëel, incidenteel of speciaal voorval, met inbegrip van, maar niet beperkt tot indirecte schade of winstderving, werkonderbreking, storing, fouten of verlies of enige claim van derde partijen als gevolg van het hierboven genoemde.

INVINET is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte onregelmatigheden, storingen, fouten of schade toegebracht aan het computersysteem of de bestanden of documenten hierin opgeslagen, die worden veroorzaakt door of zich voordoen vanwege:

 • De capaciteit of kwaliteit van uw computersysteem of de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die gebruikt wordt voor de toegang tot de gekochte producten of diensten.
 • Uw toegangs- of internetverbinding.
 • Een storing in uw browser of andere op uw systeem geïnstalleerde applicaties of het gebruik van versies die niet zijn geactualiseerd of het niet kunnen verkrijgen van de desbetreffende gebruikerslicentie.

9.2. Over het gebruik van de inhoud

INVINET stelt enkel een platform ter beschikking met de elementen, applicaties en functies zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

In geen enkel geval zal INVINET verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, betrouwbaarheid of geschiktheid van de door de gebruiker of platformen van derde partijen verstrekte gegevens of voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, het openbaar maken van handelsgeheimen of persoonlijke informatie, schending van de privacy of civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve schendingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een dergelijke inhoud, tenzij dit een direct gevolg is van een bindende rechterlijke uitspraak in dit opzicht en er niet is overgegaan tot blokkering of verwijdering.

INVINET is noch aansprakelijk voor het gebruik van documenten of contracten buiten de diensten van B2Brouter, noch voor de doelmatigheid van de transacties of de wettelijke transactie die de betrokken partijen aangaan.


INVINET heeft het recht om, te allen tijde, de diensten, inhoud, configuratie, beschikbaarheid en presentatie van de informatie, alsmede deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd de verworven rechten, te veranderen en te actualiseren en om tijdelijk de toegang op te schorten voor onderhoud en verbeteringen. Niemand kan een vordering laten gelden noch vanwege deze onderhoudstaken, noch vanwege directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.


Deze Voorwaarden vallen onder en zullen in alle opzichten worden uitgelegd overeenkomstig de Spaanse wetgeving of, bij gebrek daaraan, de wetgeving van de Europese Unie. Door de aanvaarding van deze voorwaarden is de gebruiker, die daarbij expliciet afziet van andere jurisdicties die op hem/haar van toepassing zouden kunnen zijn, behalve in die gevallen waar dit niet mogelijk is van rechtswege, onderworpen aan de rechtspraak van de gerechtshoven en rechtbanken van Barcelona voor de beslechting van geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van B2Brouter.