Naam: INVINET SISTEMES 2003, S.L., (hierna INVINET)
Adres: Avinguda Diagonal, 433, 1-1, E, 08036 Barcelona.
Telefoon: +34 902 504 831
E-mail: comercial@b2brouter.net
Btw-kenmerk Nr. (CIF): B63276174
Geregistreerd: ingevoerd in het Commerciële register van Barcelona, Boek 35869 blad 220, pagina B-269081


De toegang tot deze website impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden die de toegang en het gebruik ervan reguleren, teneinde de informatie omtrent onze producten beschikbaar te stellen aan de gebruikers.

Het is expliciet verboden om de inhoud van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden of te verspreiden, te transformeren of te communiceren.

INVINET is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of schade of letsel die zouden kunnen voortvloeien uit een dergelijk gebruik of gebruik van de informatie.

Zowel de toegang tot deze website als het mogelijk gebruik van de hierin besloten informatie is de volledige verantwoordelijkheid van de uitvoerende persoon.

De gebruiker belooft de op de website gepubliceerde informatie niet te gebruiken voor onwettige of schadelijke doeleinden, geen schade aan te brengen of de informatie onklaar te maken en geen acties te ondernemen die in strijd zijn met de inhoud van deze Wettelijke kennisgeving.

INVINET kan niet garanderen dat de toegang tot deze website volledig vrij van onderbreking of fouten zal zijn, hoewel zij zich er voor zal inspannen dit te vermijden.


In overeenstemming met REGELGEVING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en de regelgeving van de ontwikkeling daarvan, wordt u er van op de hoogte gesteld dat, in het geval de verstrekte gegevens door de nationale regelgeving voor gegevensbescherming worden beschouwd als persoonlijke gegevens, de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van de gevraagde informatie over ons bedrijf en diensten.
  • Het beheren van uw verzoek tot dienstverlening.
  • Het beantwoorden en beheren van uw opmerkingen en suggesties.
  • Ondersteuning en het verhelpen van uw klachten over de dienstverlening.

Door het invullen van contactformulieren op de website of door e-mails te sturen of op enigerlei andere wijze een vraag om informatie te zenden aan INVINET, geeft de belanghebbende zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens.

Op geen enkele wijze zal INVINET de persoonlijke gegevens van de belanghebbende partijen gebruiken voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde, noch communiceren aan derden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij. INVINET belooft professionele geheimhouding en de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de informatie te waarborgen in overeenstemming met de vereisten, vastgesteld in voornoemde Regelgeving.

Uw persoonlijke gegevens zullen in onze registers worden opgeslagen voor een periode van drie jaar. U kunt echter te allen tijde vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens en ze rectificeren of verwijderen evenals hun verwerking limiteren of rechtstreeks bezwaar maken tegen hun verwerking of het recht op portabiliteit doen gelden.

We informeren u ook over uw recht om een claim in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat bij de behandeling van uw gegevens uw rechten niet worden gerespecteerd.

Identiteit van de verantwoordelijke persoon (contact): INVINET SISTEMES 2003, S.L., C/Ribas, 31, E, 08013 Barcelona.


Degene die de gegevens ter beschikking stelt door middel van de formulieren van deze website en de verwerking accepteert, verklaart formeel ouder dan 18 jaar te zijn.

De toegang tot en het gebruik van de portal is verboden voor personen onder de 18 jaar.

INVINET wijst meerderjarige personen die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen erop dat het hun exclusieve verantwoordelijkheid is wanneer een minderjarige hun gegevens registreert om een product aan te vragen.

INVINET informeert hen ook dat er computerprogramma’s bestaan om het surfen te limiteren door bepaalde inhoud te filteren of te blokkeren.


Door ons profiel op de sociale netwerken te volgen gaat u er expliciet mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het respectievelijke Privacybeleid van deze netwerken. Door de toegang tot INVINET gaat de gebruiker ook expliciet akkoord met de verwerking van zijn/haar gegevens in zijn/haar profiel en met het feit dat nieuws dat wordt gepubliceerd over de producten van INVINET, verschijnt in zijn/haar tijdlijn.

Overeenkomstig REGELGEVING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT, delen we u mee dat de persoonlijke gegevens van de volgers van INVINET op de sociale netwerken zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van en wordt beheerd door INVINET, teneinde de volgers via deze netwerken op de hoogte te houden van nieuws gerelateerd aan de activiteiten van INVINET.

Uw verzoek tot aansluiting impliceert noodzakelijkerwijs uw toestemming tot genoemde verwerkingen.

De publicatie van commentaren en inhoud op sociale netwerken wordt publieke informatie. Gebruikers moeten dus voorzichtig zijn wanneer ze besluiten persoonlijke informatie te delen. INVINET is niet verantwoordelijk voor de informatie die gebruikers op de pagina publiceren. Personen van wie de persoonlijke gegevens zijn gepubliceerd of opgenomen in commentaren, kunnen echter INVINET verzoeken deze te verwijderen.

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens en ze rectificeren of verwijderen evenals hun verwerking limiteren of rechtstreeks bezwaar maken tegen hun verwerking of het recht op portabiliteit doen gelden. Dit dient schriftelijk te gebeuren onder toezending van een kopie van een officieel identificatiedocument, geadresseerd aan INVINET. Indien u het niet eens bent met de behandeling van uw gegevens, kunt u ook een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

De links die u op deze website aantreft, zijn een service voor de gebruikers. Deze pagina’s worden niet bestuurd of beheerd door INVINET en daarom is INVINET niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en ze vallen niet onder deze Wettelijke kennisgeving. Wanneer u deze websites bezoekt, dient u er rekening mee te houden dat hun privacybeleid kan verschillen van het onze.


Deze Wettelijke kennisgeving valt onder de geldende toepasselijke Spaanse regelgeving voor de beslechting van geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit hetgeen uiteengezet in deze voorwaarden en de uitleg, toepassing of naleving daarvan.

De gebruiker zal, krachtens de aanvaarding van de voorwaarden vervat in deze Wettelijke kennisgeving, expliciet afstand doen van andere jurisdicties die op hem/haar van toepassing zouden kunnen zijn.

De gebruiker zal zich hoe dan ook, voor zover het binnen de Spaanse rechtspraak is geoorloofd, onderwerpen aan een bepaalde rechtspraak, expliciet afstand doen van de jurisdicties die op hem/haar van toepassing zouden kunnen zijn en zich vrijwillig onderwerpen aan de rechtspraak van de gerechtshoven en rechtbanken van Barcelona.