Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Universidad de Zaragoza

Με το B2Brouter μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στο Universidad de Zaragoza έως το FACe και να δημιουργήσετε σωστά το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο σε μορφή FacturaE 3.2 με τους υποχρεωτικούς κωδικούς DIR3 ενσωματωμένους: Λογιστήριο, Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχειριστικό Φορέα.

Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Universidad de Zaragoza

Συμβουλευτείτε τους κωδικούς DIR3 του Universidad de Zaragoza για να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Universidad de Zaragoza

αντιγραφή url

Βασικές πληροφορίες

Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
Transport: FACe
Είδος αρχείου: FacturaE 3.2
Ενημερωτική σημείωση
In the Proposing Body field, it is necessary to indicate the name of the principal investigator of the Project.
Οργανωτικές μονάδες Λογιστικό γραφείο Διοικητικό όργανο Μονάδα επεξεργασίας
Adjunto Rector Infraestructuras U02100001 U02100013 U02100175
Biblioteca Universitaria U02100001 U02100057 U02100057
CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS U02100001 U02100029 U02100029
Colegio Mayor Pablo Serrano U02100001 U02100058 U02100058
Colegio Mayor Pedro Cerbuna U02100001 U02100059 U02100059
Colegio Mayor Ramon Acin U02100001 U02100060 U02100060
Colegio Mayor Santa Isabel U02100001 U02100061 U02100061
Consejo Social U02100001 U02100112 U02100112
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO. RAM Y ED 196 U02100001 U02100013 U02100176
Defensor Universitario U02100001 U02100014 U02100072
DELEGADO DEL RECTOR PARA EL SICUZ U02100001 U02100166 U02100178
Departamento de Analisis Economico U02100001 U02100040 U02100040
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA E HISTOLOGIA HUMANAS U02100001 U02100128 U02100128
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA, MEDICINA LEGAL Y FORENSE Y TOXICOLOGIA U02100001 U02100133 U02100133
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA, EMBRIOLOGIA Y GENETICA ANIMAL U02100001 U02100125 U02100125
DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR U02100001 U02100127 U02100127
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES Y FLUIDOS U02100001 U02100156 U02100156
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO NATURAL U02100001 U02100049 U02100049
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ANTIGUEDAD U02100001 U02100145 U02100145
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION E HISTORIA DE LA CIENCIA U02100001 U02100153 U02100153
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION U02100001 U02100041 U02100041
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA U02100001 U02100135 U02100135
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA U02100001 U02100129 U02100129
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS U02100001 U02100046 U02100046
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA U02100001 U02100042 U02100042
DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, FILOSOFIA DERECHO E HISTORIA DEL DERECHO U02100001 U02100045 U02100045
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO U02100001 U02100043 U02100043
DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO U02100001 U02100044 U02100044
DEPARTAMENTO DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES U02100001 U02100136 U02100136
DEPARTAMENTO DE DIDACTICA DE LAS LENGUAS Y DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES U02100001 U02100152 U02100152
Departamento de Didácticas Específicas U02100001 U02100199 U02100199
DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADOS U02100001 U02100155 U02100155
DEPARTAMENTO DE DIRECCION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS U02100001 U02100154 U02100154
DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA E HISTORIA ECONOMICA Y ECONOMIA PUBLICA U02100001 U02100047 U02100047
DEPARTAMENTO DE EXPRESION MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL U02100001 U02100146 U02100146
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y FISIOLOGIA U02100001 U02100134 U02100134
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA ESPAÑOLA U02100001 U02100036 U02100036
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA FRANCESA U02100001 U02100037 U02100037
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA INGLESA Y ALEMANA U02100001 U02100038 U02100038
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA U02100001 U02100147 U02100147
DEPARTAMENTO DE FISIATRIA Y ENFERMERIA U02100001 U02100130 U02100130
DEPARTAMENTO DE FISICA APLICADA U02100001 U02100137 U02100137
DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA U02100001 U02100033 U02100033
DEPARTAMENTO DE FISICA TEORICA U02100001 U02100138 U02100138
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO U02100001 U02100148 U02100148
Departamento de Historia U02100001 U02100200 U02100200
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE U02100001 U02100149 U02100149
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL, CIENCIAS Y TECNICAS HISTORIOGRAFICAS Y ESTUDIOS ARABES E ISLAMICOS U02100001 U02100150 U02100150
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA U02100001 U02100151 U02100151
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E INGENIERIA DE SISTEMAS U02100001 U02100161 U02100161
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISEÑO Y FABRICACION U02100001 U02100157 U02100157
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA U02100001 U02100050 U02100050
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES U02100001 U02100158 U02100158
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA U02100001 U02100159 U02100159
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE U02100001 U02100160 U02100160
DEPARTAMENTO DE LINGUISTICA GENERAL E HISPANICA U02100001 U02100039 U02100039
Departamento de Linguística y Literatura Hispánicas U02100001 U02100201 U02100201
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICADA U02100001 U02100139 U02100139
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS U02100001 U02100140 U02100140
DEPARTAMENTO DE MEDICINA, PSIQUIATRIA Y DERMATOLOGIA U02100001 U02100131 U02100131
DEPARTAMENTO DE METODOS ESTADISTICOS U02100001 U02100141 U02100141
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA U02100001 U02100126 U02100126
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ANIMAL U02100001 U02100132 U02100132
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA U02100001 U02100032 U02100032
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL Y CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS U02100001 U02100034 U02100034
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA U02100001 U02100048 U02100048
DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA U02100001 U02100142 U02100142
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA U02100001 U02100035 U02100035
DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA U02100001 U02100143 U02100143
DEPARTAMENTO DE QUIMICA ORGANICA U02100001 U02100144 U02100144
EDIFICIO INSTITUTOS UNIVERSITARIOS U02100001 GE0003221 GE0003221
ESCUELA DE DOCTORADO U02100001 U02100031 U02100031
ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA U02100001 U02100117 U02100117
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR U02100001 U02100026 U02100026
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA U02100001 U02100119 U02100119
Facultad de Ciencias U02100001 U02100016 U02100016
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD U02100001 U02100023 U02100023
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE U02100001 U02100028 U02100028
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION U02100001 U02100025 U02100025
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO U02100001 U02100024 U02100024
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS U02100001 U02100118 U02100118
FACULTAD DE DERECHO U02100001 U02100018 U02100018
FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA U02100001 U02100017 U02100017
FACULTAD DE EDUCACION U02100001 U02100022 U02100022
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTION PUBLICA U02100001 U02100027 U02100027
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U02100001 U02100019 U02100019
FACULTAD DE MEDICINA U02100001 U02100020 U02100020
FACULTAD DE VETERINARIA U02100001 U02100021 U02100021
Gerencia U02100001 U02100015 U02100165
Gerencia * UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES U02100001 U02100015 U02100095
GESTION ESTUDIOS PROPIOS U02100001 GE0002478 GE0002478
HOSPITAL VETERINARIO U02100001 U02100172 U02100172
Instituto Confucio U02100001 U02100010 U02100191
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION U02100001 U02100030 U02100030
INSTITUTO UNIVERSITARIO MIXTO CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS (CIRCE) U02100001 U02100051 U02100051
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES U02100001 U02100068 U02100183
Oficina de proyectos europeos de investigación U02100001 U02100099 U02100099
Oficina de transferencia de la investigacion U02100001 U02100097 U02100097
OFICINA UNIVERSITARIA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD U02100001 U02100092 U02100092
PARANINFO U02100001 U02100072 U02100072
RECTOR U02100001 U02100002 U02100072
RECTOR * RECTOR U02100001 U02100002 U02100002
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA U02100001 U02100062 U02100062
SECRETARIA GENERAL U02100001 U02100003 U02100003
SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES U02100001 U02100083 U02100083
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS U02100001 U02100084 U02100084
SERVICIO DE CURSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA U02100001 U02100085 U02100085
Servicio de Gestion de la Investigacion U02100001 U02100098 U02100098
Servicio de Gestion Financiera y Presupuestaria U02100001 U02100015 U02100088
Servicio de Informatica y Comunicaciones U02100001 U02100063 U02100063
Servicio de Informatica y Comunicaciones * SICUZ. MANTENIMIENTO EQ INFORMATICOS U02100001 U02100063 U02100179
SERVICIO DE MANTENIMIENTO U02100001 U02100169 U02100165
SERVICIO DE MANTENIMIENTO * SERVICIO DE MANTENIMIENTO U02100001 U02100169 U02100169
SERVICIO DE PATRIMONIO, COMPRAS Y CONTRATACION U02100001 U02100015 U02100087
SERVICIO DE PRACTICAS ODONTOLOGICAS U02100001 U02100180 U02100180
SERVICIO DE PUBLICACIONES U02100001 U02100064 U02100064
SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION U02100001 U02100100 U02100100
SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA U02100001 U02100173 U02100173
SICUZ. MANTENIMIENTO EQ INFORMATICOS U02100001 U02100015 U02100179
SICUZ.GASTOS GENERALES U02100001 U02100063 U02100177
UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION CIENTIFICA U02100001 U02100081 U02100081
UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES U02100001 U02100078 U02100095
UNIDAD DE SEGURIDAD U02100001 U02100065 U02100065
Unidad Predapartamental de Filosofia U02100001 U02100202 U02100202
UNIDAD PREDEPARTAMENTAL DE ARQUITECTURA U02100001 U02100162 U02100162
Unidad Predepartamental de Bellas Artes U02100001 U02100204 U02100204
Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad U02100001 U02100203 U02100203
UNIDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES Y ENERGIA U02100001 U02100170 U02100170
UNIVERSA U02100001 U02100066 U02100066
UNIVERSA * GESTION ESTUDIOS PROPIOS U02100001 U02100066 GE0002478
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA (ICE) U02100001 U02100168 U02100030
VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS U02100001 U02100078 U02100088
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEO U02100001 U02100007 U02100174
VICERRECTORADO CAMPUS DE TERUEL U02100001 U02100012 U02100012
VICERRECTORADO CAMPUS HUESCA U02100001 U02100011 U02100011
VICERRECTORADO DE CULTURA Y POLÍTICA SOCIAL U02100001 U02100068 U02100083
VICERRECTORADO DE POLITICA CIENTIFICA U02100001 U02100008 U02100057
Vicerrectorado De Prospectiva, Sostenibilidad E Infraestructura U02100001 U02100189 U02100189
Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras U02100001 U02100189 U02100176
Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras * CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO. INVERSIONES 189 U02100001 U02100189 U02100175
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION AL DESARROLLO U02100001 U02100010 U02100106
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA U02100001 U02100009 U02100167

Τι είναι το FACe;

Το FACe είναι το Γενικό Σημείο Εισόδου ηλεκτρονικών τιμολογίων της Γενικής Διοίκησης του Ισπανικού Κράτους. Είναι ένα σημείο εισόδου για αυτά τα έγγραφα και ισχύει για όλες τις αυτόνομες κοινότητες.

Η μορφή που υποστηρίζεται από το FACe είναι το Facturae, με την υποχρέωση καθορισμού των κωδικών DIR3.

Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο με το FACe, οπότε τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται στο σημείο εισόδου απευθείας και αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.

Τι είναι οι κωδικοί DIR3;

Οι κωδικοί DIR3 είναι τρία υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας. Οι 3 κωδικοί αντιστοιχούν στο Διαχειριστικό Σώμα, στη Μονάδα Επεξεργασίας και στο Λογιστήριο.

Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε τους επαληθευμένους κωδικούς DIR3 του Universidad de Zaragoza καθώς και εκείνους άλλων δημόσιων διοικήσεων.

Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Στην Ισπανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική από το 2015 για παρόχους της Δημόσιας Διοίκησης (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Generalitat, Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) Οι εταιρείες ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υπεργολάβοι ή εργολάβοι δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για το δημόσιο τομέα, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Facturae και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου σημείου εισόδου.

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης