Condicions Generals d'Ús de B2BRouter.net

1.Objecte

Sobre el Document

El present document conté el text íntegre de les Condicions Generals d'Ús dels Serveis prestats a B2BRouter.net (https://www.b2brouter.net). Aquestes Condicions d'Ús, sense perjudici dels acords o condicions particulars que s'estableixin si s'escau, constitueixen un contracte entre vostè i INVINET SISTEMES 2003 S.L. B2BRouter.net és un lloc web propietat d'Invinet Sistemes 2003 S.L., amb CIF B63276174, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35869 Foli 220, Full B-269081, i amb domicili al carrer Ribes, 31, E, 08013 Barcelona.

Les condicions generals s'apliquen a l'ús que vostè faci dels Serveis proporcionats per B2BRouter.net.

El registre com a usuari i la utilització dels serveis de B2BRouter.net suposen l'acceptació completa i sense reserves d'aquestes Condicions d'Ús.

Sobre els canvis en aquestes Condicions

Podem modificar aquestes Condicions Generals d'Ús en qualsevol moment, mitjançant la publicació d'una versió revisada en el lloc web de B2BRouter.net. La versió actualitzada serà aplicable des del moment de la seva publicació. Si la versió actualitzada de les Condicions inclou un canvi substancial en les mateixes, li notificarem amb almenys 30 (trenta) dies d'antelació a través d'un correu electrònic i una alerta en el seu Compte.

2.Descripció del Servei

Què és B2BRouter.net?

B2BRouter.net és un portal que permet l'enviament i recepció de documents electrònics com per exemple la factura, complint amb la normativa legal vigent. Entre altres funcionalitats, ofereix utilitats de conservació de factures, llegibilitat, control d'accessos i signatura electrònica.

Quins Serveis ofereix?

El portal B2BRouter.net ofereix un servei bàsic d'emissió i recepció de factura electrònica sense cost per a l'usuari registrat (inclou funcionalitats d'emissió i recepció, transformació a un format legal, signatura electrònica i enviament per email). A més, a través del pagament d'una quota mensual fixa, ofereix altres serveis addicionals de gestió de documents com la transformació a altres formats, gestió de canals d'emissió i recepció o guarda i custòdia.

Qui proporciona aquests Serveis?

B2BRouter.net neix com un servei d'e-factura creat per Invinet Sistemes 2003 S.L., (d'ara endavant INVINET) empresa de Consultoria i Serveis especialitzada en solucions de comerç electrònic.

B2BRouter.net opera, respecte de les dades i declaracions de voluntat de les parts, com a tercer de confiança en els termes de l'article 25 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a Espanya.

Per més informació sobre els Serveis pot escriure'ns a suport@invinet.org.

3.Comptes

Aptitud per obtenir un Compte.

Per estar facultat per utilitzar els nostres Serveis, l'Usuari ha de:

Obertura de Compte

Per completar el procés de registre i obrir un Compte Personal, l'Usuari ha de:

Tancament o restricció de l'ús del Compte

L'Usuari pot tancar el seu compte en qualsevol moment escrivint un email a comercial@invinet.org.

B2BRouter.net es reserva el dret de tancar un Compte o restringir les seves funcionalitats, sense necessitat que intervingui preavís a l'Usuari i sempre que existeixi sospita o constatació per part d'INVINET que aquest Compte s'utilitza per a activitats il.legals o contràries al que s'estableix en el contracte entre l'Usuari i INVINET.

4.Autenticació

Perquè l'Usuari accedeixi al seu Compte i utilitzi els serveis de B2BRouter.net ha d'autenticar-se amb la introducció de:

L'Usuari és responsable de la custòdia de la contrasenya, s'ha de posar en contacte amb INVINET (escrivint un email dirigit a comercial@invinet.org) en cas de substracció, pèrdua o utilització inadequada de la mateixa per terceres persones. En cas contrari, vostè serà responsable de les conseqüències o danys que un ús fraudulent o inadequat de les mateixes poguessin causar.

5.Preus

Tarifes

B2BRouter.net ofereix dos tipus de servei:

Per a més informació del cost i detall de cadascun dels serveis que ofereix la plataforma B2BRouter.net, veure www.b2brouter.com.

Forma de pagament

B2BRouter.net realitzarà el càrrec en el seu Compte al mateix moment de sol.licitar-se el Servei associat als paquets amb cost.

B2BRouter.net utilitzarà Paypal per processar el pagament de les quotes del servei. Paypal permet utilitzar targeta de crèdit, transferència de compte bancari (als països en els quals estigui disponible) o crèdit en Paypal.

6.Signatura Electrònica

D'acord amb la legislació vigent per a la remissió de factura electrònica s'exigeix que el destinatari hagi donat el seu consentiment de forma expressa per qualsevol mitjà, verbal o escrit, i que els mitjans electrònics utilitzats garanteixin l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut. Pel què fa a la conservació de la factura per mitjans electrònics, és necessari que s'asseguri la seva llegibilitat en el format original en el qual s'hagi rebut o remès, així com la de les dades associades i mecanismes de verificació de signatura o altres elements autoritzats que garanteixin l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.

La garantia de l'autenticitat de l'origen i de la integritat del contingut de les factures que s'hagin remès per mitjans electrònics pot acreditar-se de diverses formes, sent una d'elles la utilització d'una signatura electrònica avançada, basada en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures. El servei B2BRouter.net permet complir amb els requeriments que exigeixen tant el citat Reial Decret com l'Ordre que ho desenvolupa per a la facturació electrònica, podent: d'una banda i a través del servei de quota incorporar el titular la seva pròpia signatura electrònica a les factures remeses a través del portal, o d'altra banda i sense cost per l'Usuari, encarregar a INVINET l'expedició en el seu nom de les factures, per a això INVINET utilitzarà el seu propi certificat electrònic, que reuneix les característiques citades. En aquest últim cas, és obligatori que s'acceptin les següents

CLAUSULES CONTRACTUALS:

 1. Que, l'emissor de les factures (EL PROVEÏDOR), declara que ha estat autoritzat pel receptor de les factures (d'ara endavant, EL COMPRADOR) per emetre les factures associades als serveis i/o productes venuts, a través de la utilització de mitjans electrònics.
 2. Que, als únics efectes de realitzar la referida activitat de facturació electrònica al COMPRADOR, EL PROVEÏDOR delega, a partir de la data de subscripció del present document la seva signatura electrònica a favor d'INVINET SISTEMES 2003 S.L., amb domicili a Carrer Ribes, 31, (08013) Barcelona i amb CIF B63276174 (d'ara endavant, INVINET) perquè pugui, en nom i representació del PROVEÏDOR, signar les factures electròniques emeses pel PROVEÏDOR al COMPRADOR.DOR.
 3. Que,declara conèixer i acceptar que:
  • L'emissió i subscripció de les factures, es consideraran en tot cas, responsabilitats pròpies del PROVEÏDOR.
  • Els efectes de les referides factures es produiran directa i immediatament en l'esfera jurídica del PROVEÏDOR, sent per tant l'únic responsable directe enfront del COMPRADOR i enfront de tercers de les conseqüències jurídiques o d'una altra índole que puguin implicar les factures.
  • EL PROVEÏDOR serà l'únic responsable de la validesa i eficàcia de la factura, així com de la realitat de les dades contingudes en la mateixa.
  • INVINET no té obligació de conservar i/o custodiar les factures del PROVEÏDOR.
  • INVINET no intervé en les operacions de comerç electrònic que es realitzin entre EL PROVEÏDOR i EL COMPRADOR dels productes i/o serveis, per la qual cosa INVINET no serà responsable del resultat de les negociacions ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se dels productes i/o serveis que siguin objecte de negociació entre tots dos.
  • La informació incorporada o proporcionada pel PROVEÏDOR i EL COMPRADOR per a la signatura de les factures és responsabilitat d'aquests, no responsabilitzant-se INVINET de qualsevol responsabilitat derivada de les mateixes per possibles errors, omissions, incorreccions o per qualsevol altra causa, fins i tot virus que pogués portar incorporada la informació intercanviada.
 4. Que, la relació entre EL PROVEÏDOR i INVINET serà en un entorn d'interrelació de persones jurídiques, no de persones físiques, per la qual cosa no serà aplicable la legislació espanyola sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 5. Que la revocació de la delegació de signatura podrà fer-se a qualsevol moment, prèvia notificació fefaent a INVINET amb un preavís de trenta (30) dies d'antelació.

7.Protecció de dades / Seguretat

INVINET realitza el tractament de dades de caràcter personal dels seus Usuaris de conformitat amb la Directiva 95/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin mitjançant el correu electrònic que apareix com a contacte a la web, seran incloses en un fitxer denominat USUARIS del que és responsable INVINET SISTEMES 2003, S.L., la finalitat del qual és la gestió dels usuaris no clients, sense perjudici que posteriorment es converteixin en clients de l'empresa, i que en tal cas les seves dades s'inclourien en el fitxer CLIENTS , que té per finalitat la gestió de clients comptable, fiscal i administrativa. Aquests fitxers es troben degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant INVINET SISTEMES 2003, S.L., mitjançant escrit dirigit al carrer Ribes , 31, E, 08013 Barcelona , on haurà d'indicar en la seva sol·licitud quin dret pretén exercitar , adjuntant còpia del seu DNI o equivalent, indicant el seu domicili a l'efecte de notificació, data i signatura. En cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l'interessat, haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI de tots dos, així com els poders o document autèntic que acreditin la representació. El fet de proporcionar dades mitjançant correu electrònic, implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs, i dóna el seu consentiment per rebre informació relacionada amb els serveis que presta el responsable del tractament.

En el procés de registre com a usuari se sol.liciten les dades mínimes per a l'alta i utilització del servei, informació que a més és necessària per al manteniment i gestió de les relacions amb els usuaris, així com per poder comunicar-li les novetats o canvis existents.

Aquesta informació, juntament amb l'adreça IP de la màquina des de la qual accedeix i cookies de sessió (que s'eliminen al poc temps una vegada es tanca el navegador), és guardada i gestionada per B2BRouter.net amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació anterior per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua. Aquestes dades no seran cedits a tercers excepte en els casos legalment previstos, sense perjudici que els usuaris poden, a qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, cancel.lació o rectificació en relació amb aquestes dades, sol.licitant-ho a l'adreça comercial@invinet.org.

Així mateix, el servei emmagatzema les dades associades al document, com els seus atributs, variables, participants, i, en general, el contingut del document. L'accés a aquesta informació està reservada al creador del document i a als qui aquest expressament afegeixi o convidi.

En aquest punt, INVINET realitza un allotjament dels continguts, la qual cosa li converteix en un tercer amb accés a les dades en els termes de l'article 12 de l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades:

L'usuari comprèn i expressament consenteix el tractament de les seves dades personals d'acord amb les condicions i finalitats indicades i la legislació aplicable, autoritzant la publicació de les dades del seu perfil d'usuari a les pàgines de B2BRouter.net. La negativa a facilitar les dades anteriors o consentir el seu tractament impedirà la prestació dels serveis indicats.

8.Propietat intel.lectual i industrial

La totalitat de les aplicacions o programes informàtics que fan possible B2BRouter.net, incloent el disseny de l'assetjo web, les seves bases de dades (incloent la de plantilles o models de documents), estructura de navegació, textos, imatges, animacions, logotips o noms, són titularitat d'INVINET o, quan s'indica, corresponen a tercers que autoritzen el seu ús i integració en la plataforma, i estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel.lectual i industrial.

Queda prohibida tota reproducció, transformació, distribució d'aquests continguts, així com qualsevol acte de descompilación o enginyeria inversa, fora de la visualització, reproducció, o edició de documents, dins de la plataforma B2BRouter.net. En cap cas es permetrà qualsevol extracció, reutilització i/o explotació d'aquests continguts que suposin actes contraris a una explotació normal dels mateixos, especialment la seva utilització amb finalitats comercials o promocionals, al marge del servei B2BRouter.net o que perjudiquin els drets morals o d'explotació dels usuaris de B2BRouter.net.

9.Responsabilitat i garanties.

Sobre el funcionament general de B2BRouter.net

INVINET garanteix el correcte funcionament del sistema quant a l'absència d'errors o defectes de programació, compilació, disseny greus i reiterats, així com la custòdia de la informació allotjada en els seus servidors, i respondrà dins dels límits legals permesos per la legislació espanyola, excloent-se en qualsevol cas els danys i perjudicis que resultin d'un accident, ús o aplicació indeguda, no permesa, o imprevista, així com per qualssevol uns altres, directes o indirectes, consegüents, incidentals o especials, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, qualsevol dany emergent o lucre cessant, interrupció del treball, avaria, fallada o perdudes, o per qualsevol reclamació per part de tercers com a conseqüència de l'anterior.

INVINET no es farà responsable del funcionament anormal, fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

INVINET es limita a posar a disposició una plataforma amb els elements, aplicacions i funcionalitats que es detallen en aquestes condicions.

En cap cas INVINET respondrà de la qualitat, fiabilitat o adequació de les dades proporcionades pels usuaris de la plataforma o tercers, o per la infracció de drets de propietat intel.lectual o industrial, revelació de secrets d'empresa o dades personals, vulneració de la intimitat, o qualssevol infraccions civils, penals o administratives que es poguessin haver comès a través d'o per mitjà d'aquests continguts, tret que se li hagi comunicat directament una resolució judicial ferma en aquest sentit i no hagi procedit al seu bloqueig o retirada.

Tampoc respondrà INVINET de l'ús dels documents o contractes fos del servei de B2BRouter.net, ni de la bona fi de l'operació o negoci jurídic al que hagin pogut arribar les parteixes intervinents.

10.Manteniment i actualització del servei

INVINET es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment, modificacions i actualitzacions en la prestació del servei, els seus continguts, configuració, disponibilitat i presentació de la informació, així com de les presents Condicions d'Ús, sense perjudici dels drets adquirits, així com a suspendre temporalment l'accés per realitzar tasques de manteniment o millores, sense que correspongui reclamació alguna per aquest concepte pels danys o perjudicis directes o indirectes que es derivin del mateix.

11.Llei aplicable

Les presents condicions s'aplicaran i seran interpretades en tots els seus termes conforme a la legislació espanyola i, a falta d'aquesta, per la de la Unió Europea. Mitjançant l'acceptació de les mateixes, l'usuari, amb renúncia a qualsevol fòrum que li pogués correspondre, excepte en els casos en què no sigui possible per ministeri de la Llei, se sotmet a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la solució dels conflictes que puguin sorgir en relació amb les Condicions o el servei de la plataforma de B2BRouter.net.