Om detta dokument

Detta dokument innehåller fullständiga användningsvillkor för Portal B2Brouter (https://www.b2brouter.net), kompletterat med rättsligt meddelande och integritetspolicy. Dessa användningsvillkor, utan påverkan av avtal och villkor fastställda i ditt fall, utgör ett avtal mellan dig och INVINET Sistemes 2003 SL, härefter Invinet. B2Brouter är en portal som ägs av Invinet och webbplatsen, varumärket, grafik och text är upphovsrättsskyddade. INVINET Sistemes 2003 S.L., med momsregistreringsnummer ESB63276174, är ett registrerat företag i Barcelona, bok 35869, blad 220,B-269081 laglig adress i Barcelona, Avinguda Diagonal, 433, 1-1.

De allmänna villkoren gäller din användning av tjänsterna tillhandahållna av B2Brouter. Tjänsterna kan erhållas på spanska, katalanska, engelska, franska, italienska, tyska och grekiska.

Att registrera sig som användare och använda B2Brouters tjänster innebär totalt och förbehållslöst godkännande av dessa användningsvillkor.

Angående ändringar av dessa användningsvillkor

Dessa allmänna användningsvillkor kan när som helst komma att ändras genom publicering av en reviderad version på B2Brouters webbplats. Den uppdaterade versionen kommer att vara tillämplig från och med tidpunkten för publicering. Om den uppdaterade versionen av villkoren inkluderar en betydande ändring av villkoren kommer vi att meddela dig minst 30 (trettio) dagar i förväg via e-post och via en avisering i ditt konto.


Vad är B2Brouter?

B2Brouter är en portal som möjliggör att skicka och motta elektroniska dokument såsom fakturor. Bland funktionerna erbjuds lagring, läsbarhet, åtkomstkontroll och elektronisk signatur.

Vilka tjänster erbjuds?

Portalen B2Brouter erbjuder en grundläggande tjänst för utfärdande och mottagande av elektroniska fakturor utan kostnad för registrerade användare (inklusive funktion för att skicka och motta, omvandling till lagligt format, elektronisk signatur och e-post). Dessutom, genom en fast månadsavgift, erbjuds ytterligare dokumenthanteringstjänster som omvandling till andra format, hantering av sändningskanaler och mottagande eller lagring.

Vem tillhandahåller tjänsterna?

B2Brouter föddes som en elektronisk faktureringstjänst skapad av Invinet Sistemes 2003 S.L., (härefter INVINET) ett konsultföretag specialiserat inom e-handelslösningar.

B2Brouter verkar, med hänsyn till parternas uppgifter och deklarationer, som en betrodd tredjepart enligt artikel 25 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel i Spanien.

För mer information kan du mejla till comercial@b2brouter.net


Möjlighet att äga ett konto.

För att ha rätt att använda våra tjänster måste du:

 • Vara en fysisk person på minst 18 år och/eller med rättslig handlingsförmåga att agera, eller en juridisk person vederbörligen inkorporerats enligt lag att verka inom marknaden.
 • Fullfölja vår registreringsprocess för att öppna ett konto.

Skapa ett konto

För att fullfölja registreringsprocessen och öppna ett konto måste du:

 • Registrera din e-postadress och ett lösenord. E-postadressen och lösenorden ger dig åtkomst till ditt konto och användning av tjänsterna.
 • Godkänna dessa användningsvillkor. Användaren mottar ett e-postmeddelande efter inlämning av registreringsformuläret för fullföljande av registreringen för användning av B2Brouters tjänster.

Avsluta eller begränsa användning av kontot

Användaren kan när som helst avsluta kontot genom att mejla till comercial@b2brouter.net.

B2Brouter förbehåller sig rätten att stänga ett konto eller begränsa dess funktion, utan att meddela användaren, och när misstanke eller bekräftelse erhållen av Invinet att kontot används för olagligt syfte eller för ändamål som strider mot avtalet mellan användaren och Invinet.


För att du som användare ska kunna komma åt ditt konto och använda B2Brouters tjänster måste du verifiera dig genom att ange:

 • Användarnamn: namn eller e-postadress registrerade under registreringsprocessen.
 • Lösenord: registrerat under registreringsprocessen.

Användaren ansvarar för hantering av lösenordet och ska kontakta INVINET (genom att skicka ett e-postmeddelande till comercial@b2brouter.net) i händelse av stöld, förlust eller felaktig användning av detta utförd av tredje part. I annat fall kommer du att hållas ansvarig för konsekvenser eller skador som bedräglig eller olämplig användning av detta kan medföra.


Avgifter

B2Brouter erbjuder två typer av avgifter:

 • Basic plan: Grundläggande tjänst för att skicka och motta fakturor signerade genom en enda e-postkanal.
 • Premiumplaner: För ytterligare värdetjänster (skicka via PEPPOL, nya signeringskanaler, omvandling av format etc.). Se detaljer för premiumplaner.

För mer information om kostnad och detaljer för varje tjänst som erbjuds av B2Brouter, besök sektionen för premiumplaner.

Betalningsmetod

B2Brouter kommer att debitera ditt konto när du begär en tjänst kopplad till en betalplan.

B2Brouter kommer att använda på marknaden standardiserade betalningsmetoder för att behandla betalning av tjänsteavgifter och tillåter användning av kreditkort eller överföring från bankkonto (i länder där detta är tillgängligt).


I enlighet med aktuell lagstiftning, kungliga dekretet 1619/2012 av den 30 november, om godkännande av bestämmelserna för reglering av faktureringsförpliktelser, villkoras utfärdandet av elektronisk faktura av att mottagaren har givit sitt medgivande. På samma sätt måste det valda elektroniska mediet garantera äktheten av fakturans ursprung, dess innehålls integritet och dess läsbarhet från utfärdandedatumet och under hela bevarandeperioden. För elektronisk fakturahantering är det nödvändigt att säkerställa att det ursprungliga formatet i vilket det skickades eller mottogs är läsbart. Detta måste vid behov också garanteras för de uppgifter som är förknippade med det och för verifikationsmekanismerna för signaturen eller för andra godkända element som garanterar ursprungets äkthet och innehållets integritet.

Garantin för ursprungets äkthet och integriteten hos innehållet i fakturor som skickas via elektroniska medel kan fastställas på olika sätt. Dessa inkluderar användningen av en avancerad elektronisk signaturmodell i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 19 december 1999. I direktivet fastställs ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer som grundas på ett intyg som erkänts av en anordning enligt artikel 2.6 och 2.10 i det direktivet eller av en erkänd certifieringsleverantör i enlighet med artikel 2.10.

B2Brouters tjänst gör det möjligt att uppfylla kraven i det kungliga dekretet som nämnts ovan och, om tillämpligt, av ORDER EHA / 962/2007 av den 10 april, som utvecklar vissa bestämmelser om elektronisk fakturering och arkivering av elektroniska fakturor som finns i kungliga dekretet 1496/2003 av den 28 november, vilket godkänner förordningen om faktureringskrav. Tjänsten kan dels innehålla innehavarens elektroniska signatur i de fakturor som skickas via portalen, eller å andra sidan överlåta till INVINET, utan kostnad för användaren, att utfärda fakturor på uppdrag av användaren, för vilken INVINET kommer att använda sin elektroniska signatur, motsvarande de ovan angivna egenskaperna. I det senare fallet är det obligatoriskt att du godkänner följande:

Avtalsklausuler

 1. Arbetsgivaren eller frilansaren eller skattebetalaren förpliktigad att utfärda fakturan (”KLIENTEN”) tillkännager att han/hon bemyndigats av mottagaren av fakturorna (härefter ”MOTTAGAREN”) att utfärda fakturorna förknippade med de utförda tjänsterna och/eller sålda produkterna genom användningen av elektroniska medel.
 2. För att i det enda syftet att utföra den ovannämnda elektroniska faktureringsaktiviteten till MOTTAGAREN, tillkännager KLIENTEN, från datumet för godkännande av detta dokument sin elektroniska signatur till Invinet Sistemes 2003 SL, med momsregistreringsnummer ESB63276174 (härefter INVINET), för utfärdande av elektroniska fakturor till MOTTAGAREN, så att, genom användning av den elektroniska signaturen som motsvarar INVINET, i behörighet av KLIENTEN, kan signera och utfärda sådana elektroniska fakturor.
 3. KLIENTEN godkänner och samtycker till att:
  • KLIENETEN är ansvarig för uppfyllande av alla skyldigheter fastställda i det preliminära kungliga dekretet.
  • KLIENTEN är den enda direkt ansvariga gentemot MOTTAGAREN och mot tredje parter i förhållande till fakturor utfärdade från INVINET:
  • KLIENTEN är ensam ansvarig för fakturans giltighet och effektivitet, samt för realiteten av de data som inkluderas på fakturan.
  • INVINET har genom detta avtal inga skyldigheter för bevarande och/eller förvar av KLIENTENS fakturor till vilka det kungliga dekretet hänvisar.
  • Dessutom ingriper inte INVINET i e-handelsverksamhet eller någon annan verksamhet som utförs mellan KLIENTEN och MOTTAGAREN av produkterna och/eller tjänsterna. INVINET ansvarar inte för resultatet av förhandlingarna eller för skador och för skador som kan uppstå från produkterna och/eller tjänsterna som omfattas av förhandlingarna mellan de två parterna.
  • Informationen som lämnats in eller tillhandahållits av KLIENTEN, och eventuellt av MOTTAGAREN, i förhållande till fakturornas innehåll är dennes ansvar och INVINET ansvarar inte för möjliga fel, utelämnanden, felaktigheter eller eventuella andra orsaker, inklusive virus som kan bära den utbytta informationen.
 4. Förhållandet mellan KLIENTEN och INVINET sker i en miljö av relationer mellan juridiska personer, inte mellan fysiska personer, med de konsekvenser som detta förmodar enligt spansk lagstiftning gällande skydd av personuppgifter.
 5. Återkallelse utförd av KLIENTEN rörande utfärdande av fakturor kan göras när som helst, med förbehåll för meddelande till INVINET trettio (30) dagar i förväg.

Behandling av data skapade av webbanvändarna regleras av villkoren i det rättsliga meddelandet och integritetspolicyn.

I enlighet med bestämmelser i artikel 28 i allmän uppgiftsskyddsförordning, kommer INVINETs åtkomst till KLIENTENS personuppgifter att anses som kommunikation eller överföring av data, då denna åtkomst och motsvarande databehandling krävs för att utföra tjänsten som är ändamål för serviceavtalet.

Av denna anledning, och med ändamålen i uppgiftsskyddsförordningen, anses INVINET som ”behandlare” av KUNDENS data, utan att kunna använda dessa data för annat syfte än ändamålet för detta avtal.

INVINET måste bibehålla sekretesskyldigheten beträffande de uppgifter som uppgetts i tillhandahållandet av tjänsten, även efter att ordern fullföljts. INVINET åtar sig vidare, uttryckligen och skriftligen, sekretesskyldigheten för personal som utför behandlingen, och denna skyldighet måste dokumenteras och göras tillgänglig för KUNDEN.

KUNDEN medger uttryckligen att INVINET i dess namn kan underkontraktera med tredje parter de tjänster som härrör från denna bestämmelse, vilka omfattas av samma säkerhetsåtgärder som uttrycks i dessa villkor.

INVINET åtar sig uttryckligen skyldigheten att genomföra de nödvändiga säkerhetsåtgärder som anges i artikel 32 av GDPR i enlighet med syftet för behandlingen och att tillämpa lämpliga organisatoriska tekniker för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken. Bland andra åtgärder måste den ha kapacitet att garantera sekretess, integritet och permanent tillgänglighet till behandlingssystemen och tjänsterna. Måste ha möjlighet att snabbt återställa tillgängligheten och åtkomsten till personuppgifter i händelse av fysisk eller teknisk incident. INVINET måste ha en process för regelbunden verifiering, utvärdering och bedömning av effektivitet av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa behandlingens säkerhet. I synnerhet bör den definiera och publicera personalens funktioner och skyldigheter, föra register över fordringar, begränsa åtkomst till enbart behöriga personer och hantera och kontrollera, om detta uppstår, frigörande av media, göra säkerhetskopior. Utöver att upprätta, för tryckta medier, kriterier för förvar och arkiveringsstöd och dokument, och ha lagringsenheter som förhindrar åtkomst för obehöriga personer.

Om du vill ha information om B2B-routers säkerhetspolicy och dess mål, kontakta oss och vi skickar det till dig.


All the applications and programs that enable B2Brouter, including web site design, data bases (including templates or sample documents), navigation structure, text, images, animations, logos or names , belong to Invinet or, where indicated, belong to third parties that authorize its use and integration into the platform, and are protected by laws and treaties on intellectual property.

Any reproduction, transformation, distribution of such content, as well as any act of decompilation or reverse engineering, outside the viewing, reproduction, or editing of documents, within the B2Brouter platform is prohibited. In no case will any extraction, reuse and / or exploitation of such content that implies acts contrary to a normal exploitation of the same, especially their use for commercial or promotional purposes, outside the B2Brouter service or that damage the moral or of users of B2Brouter.

INVINET ska för KUNDEN tillgängliggöra all nödvändig information för att visa följsamhet av uppgiftsskyddsförordningen, inklusive kontroller eller revisioner av denna, eller andra revisorer godkända av denna. INVINET har skyldighet att omedelbart informera KUNDEN om den information som erhållits från någon som är intresserad av utövandet av rätten till åtkomst, rättelse, upphävande och motstånd, behandlingsbegränsningar, dataportabilitet och att inte vara föremål för automatiserade individuella beslut.

INVINET ska, när den avtalsrelaterade nyttan fullföljts, returnera till den upphandlande myndigheten de uppgifter som lämnats och eventuella stöd eller dokument som visar personuppgifter, även om de kan hålla dem vederbörligen låsta, förutsatt att ansvaret för tillhandahållande av tjänsten kan härledas. Den aktuella överenskommelsen om debitering av behandling ska gälla under villkoren för avtalsförhållandet mellan de undertecknande parterna.

INVINET förbehåller sig rätten att granska och föra register över den av KLIENTEN utförda användningen av tjänsten och dess innehåll, dess sökhistorik, IP från vilken den hämtar information, och att undersöka möjliga överträdelser av dessa villkor. INVINET kan komma att avbryta åtkomst till tjänsten i händelse av att mönster som strider mot bestämmelserna i dessa villkor upptäcks.


Alla applikationer och program som möjliggör B2Brouter, inklusive webbplatsdesign, databaser (inklusive mallar och urvalsdokument), navigeringsstruktur, text, bilder, animeringar, loggor eller namn, tillhör Invinet eller, där indikerat, tillhör tredjeparter som godkänner dess användning och integration i plattformen, och är skyddade enligt lag och fördrag om immateriella rättigheter.

All återgivning, förändring eller spridning av sådant innehåll, samt all dekompilering eller baklängeskonstruktion, utanför synlighet, reproduktion, eller redigering av dokument, inom B2Brouter-plattformen är förbjuden. Under inga omständigheter kommer utvinning, återanvändning och/eller utnyttjande av sådant innehåll som innebär handlingar som strider mot ett normalt utnyttjande av detsamma, speciellt deras användning för kommersiella eller marknadsföringsändamål, utanför B2Brouters tjänst eller som skadar moralen eller användarna av B2Brouter.

Allmän användning av B2Brouter

INVINET garanterar korrekt funktion av systemet i frånvaro av fel eller defekter i programmering, kompilering, allvarlig och upprepad design, såväl som lagring av information som ligger på dess servrar, och svarar inom rättsliga begränsningar tillåtna enligt spansk lagstiftning, och exkluderar under alla omständigheter skador eller förlust som uppkommer på grund av olycka, felaktig användning, oförutsedda händelser, såväl som andra, direkta eller indirekta, inklusive, men inte begränsat till, eventuella skador eller utebliven vinst, avbrott i arbetet, skador, misslyckanden eller förlust, eller anspråk från tredjeparter som härrör från ovan nämnda orsaker.

INVINET är inte ansvarigt för oregelbundenheter, brister, fel eller skada, direkt eller indirekt, orsakade till datorsystem eller filer eller dokument lagrade däri, som orsakats av eller uppkommer från:

 • Förmågan eller kvaliteten hos ditt datasystem eller närvaro av ett virus på användarens dator, som används för åtkomst eller användning av köpta produkter eller tjänster.
 • Din anslutning eller internetåtkomst.
 • Ett fel i din webbläsare eller andra applikationer installerade i ditt system, eller användning av samma versioner som inte uppdaterats eller underlåtenhet att inhämta motsvarande användarlicens.

Angående användning av innehållet

INVINET tillhandahåller enbart en plattform med de element, applikationer och funktioner som beskrivs i dessa villkor.

Under inga omständigheter kommer INVINET att svara för kvalitet, tillförlitlighet eller lämplighet av uppgifter tillhandahållna av användare eller tredjepartsplattformar. Inte heller för intrång i immateriella rättigheter, offentliggörande av affärshemligheter eller personuppgifter, kränkning av den personliga integriteten eller civilrättslig, brottslig eller administrativ överträdelse som kan ha begåtts av eller genom sådant innehåll, såvida inte sådan kommunikation direkt är ett slutligt rättsligt beslut i detta avseende och inte har kommit till stängning eller återkallande.

INVINET ska inte hållas ansvarigt för användning av dokument eller avtal utanför B2Brouters tjänst, inte heller för det goda syftet av transaktion eller juridisk transaktion som de ingripande parterna kan ha kommit fram till.


INVINET har rätt att, när som helst, göra ändringar och uppdateringar till tjänsten, dess innehåll, konfiguration, tillgänglighet och presentation av information, såväl som till dess användningsvillkor, utan påverkan på förvärvade rättigheter och att tillfälligt upphäva åtkomst för underhåll och förbättringar. Ingen kan väcka anspråk på grund av dessa underhållsåtgärder eller på grund av direkta eller indirekta skador som uppkommer därav.


Dessa villkor ska gälla och tolkas i enlighet med spansk lagstiftning och, om sådan saknas, av Europeiska unionen. Genom att godkänna dessa villkor avstår användaren uttryckligen från annan domstol, utom i fall där det inte är möjligt enligt lag, som är föremål för jurisdiktion hos domstolarna i Barcelona för lösning av tvister som kan ha uppkommit i samband med dessa användningsvillkor för tjänsten B2Brouter.