Namn: INVINET SISTEMES 2003, S.L. (härefter INVINET)
Adress: Avinguda Diagonal, 433, 1-1, 08036 Barcelona.
Telefon: +34 902 504 831
E-post: comercial@b2brouter.net
Skatte-ID-nr (CIF): B63276174
Registrerad: införd i Commercial Register of Barcelona, volym 35869, blad 220, sida B-269081


Åtkomst till denna webbplats innebär godkännande av dessa användningsvillkor utan reservationer som reglerar åtkomst och användning av denna för att göra information om våra produkter tillgänglig för användare.

Det är uttryckligen förbjudet att använda innehållet på denna webbplats för kommersiella syften eller för distribution, omvandling eller kommunikation.

INVINET kan inte hållas ansvarig för konsekvenser eller skada som uppstått till följd av sådan användning eller användning av informationen.

Både åtkomst till denna webbplats och användningen som utförs med informationen däri är den utförande personens enskilda ansvar.

Användaren åtar sig att inte använda informationen som publicerats på denna webbplats i olagligt eller skadligt syfte, att inte skada eller skadliggöra informationen och att inte vidta några åtgärder som kan strida mot innehållet i detta rättsliga meddelande.

INVINET kan inte garantera frånvaro av avbrott eller fel vid åtkomst till denna webbplats, även om det gör sitt bästa för att undvika dem.


I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 rörande skyddet för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för dessa uppgifter och regler för utveckling, informeras du om att, i händelse att angivna data anses som personuppgifter av nationella regler om dataskydd, dessa personuppgifter kommer att behandlas för följande syften:

  • Tillhandahålla begärd information om vårt företag och dess tjänster.
  • Behandla din tjänstebegäran.
  • Svara på och behandla dina kommentarer och förslag.
  • Supporta och lösa tjänsteförfrågningar.

Genom att fylla i kontaktformulären på webbplatsen eller genom att skicka mejl eller annan informationsförfrågan till INVINET ger den intresserade parten uttryckligen sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

INVINET kommer under inga omständigheter att använda dessa personuppgifter från intresserade parter för ändamål andra än de som nämnts ovan, inte kommer INVINET heller att delge dessa till tredjeparter utan föregående och uttryckligt samtycke från berörd part, och åtar sig att hålla professionell sekretess och att vida de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda informationen i enlighet med de krav som fastställts i ovannämnda förordning.

Dina personuppgifter lagras i våra register i tre år. Du kan dock när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter och kräva rättelse eller radering av dessa, samt begränsa deras behandling, eller direkt motsätta behandlingen eller utöva rätten till bärbarhet av dem.

Vi informerar dig även om din rätt att rikta klagomål till spanska dataskyddsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina uppgifter och dina rättigheter inte har respekterats.

Identitet för ansvarig person (kontakt): INVINET SISTEMES 2003, S.L., C/Ribas, 31, E, 08013 Barcelona.


Den som anger uppgifter genom formulären på denna webbplats och accepterar behandling av dessa tillkännager formellt att hen är över 18 år.

Det är förbjudet för personer under 18 år att tillträda och använda portalen.

INVINET uppmanar personer av laglig ålder som ansvarar för minderåriga att det är deras enskilda ansvar om en minderårig använder deras uppgifter för att begära en produkt.

INVINET informerar även dessa personer att det finns dataprogram som begränsar navigering genom att filtrera eller blockera särskilt innehåll.


Genom att följa vår profil på sociala nätverk ger du uttryckligen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nätverkens respektive integritetspolicyer. Användaren samtycker även uttryckligen till INVINETs åtkomst av användarens data som inkluderas i dennas profil och de nyheter som publiceras från INVINET i användarens flöde.

I enlighet med Europaparlamentets förordning (EU) 2016/679 informerar vi om att personuppgifter tillhörande följare av INVINET på sociala nätverk kommer att inkorporeras i en fil som ägs och behandlas av INVINET för att hålla följare informerade via nätverken om nyheter kopplade till INVINETs aktiviteter.

Din begäran att ansluta innebär att du samtycker till sådan behandling.

Publicering av kommentarer och innehåll på sociala nätverk blir offentlig information, användare bör därmed utöva särskild försiktighet när de beslutar sig för att dela personlig information. INVINET ansvarar inte för information som användare anger på sidan. Men personer vars personuppgifter publicerats eller inkluderats i kommentarer kan begära att INVINET tar bort dem.

Du kan när som helst utöva din rätt att begära åtkomst, rättelse, radering och motsättning, begränsa behandlingen av dina uppgifter eller direkt motsätta dig behandling eller överföring av dem. Detta gör du genom att skicka ett skriftligt meddelande, kompletterat med en kopia av ett officiellt dokument som identifierar dig, till INVINET. I händelse av oenighet kring behandling av dina personuppgifter kan du även rikta ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.

De länkar som finns på denna webbplats är en tjänst för användare. Dessa sidor varken drivs eller kontrolleras av INVINET, och därmed ansvarar inte INVINET för innehållet på dessa webbplatser och de omfattas inte av detta rättsliga meddelande. Om du tillträder dessa webbsidor bör du ha i åtanke att deras integritetspolicyer kanske skiljer sig från vår.


Detta rättsliga meddelande styrs av aktuella tillämpliga spanska regler.

För lösning av konflikter som uppkommer som ett resultat av dessa bestämmelser och deras tolkning, tillämpning och efterlevnad, avstår användaren, genom godkännandet av villkoren i detta rättsliga meddelande, uttryckligen från någon annan jurisdiktion som kan motsvara honom.

Under alla omständigheter, inom spansk jurisdiktion, om lagen tillåter att underkastas en viss jurisdiktion, avstår användaren uttryckligen den jurisdiktion som kan överensstämma och överlämnar frivilligt jurisdiktionen till domstolarna i Barcelona.